[مهر] در میزگرد مهر مطرح شد

سال سخت تعیین دستمزد کارگران / دولت تورم را کنترل کند

شمارش معکوس تعیین دستمزد سال آینده کارگران آغاز شده است؛ سالی که هم برای جامعه کارگری به لحاظ کاهش قدرت خرید و هم برای جامعه کارفرمایی از نظر افزایش هزینه های تولید «خاص» بود.