مذاکره کننده ایرانی:‌هیچ توافقی صورت نگرفته و موضوعاتی همچنان باقی مانده

[شبکه‌خبر] گزارش لحظه به لحظه از رایزنی‌های هسته‌ای در لوزان

مذاکره کننده ایرانی:‌هیچ توافقی صورت نگرفته و موضوعاتی همچنان باقی مانده