[عصر ایران] در گفت‌وگو با "عصر ایران"

عضو فراکسیون امید مجلس: عدم رای اعتماد به بی‌طرف سیاسی نبود

در معرفی کابینه بیشتر تعامل مجلس با دولت بود تا تعامل دولت با مجلس.