ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۲۲۸ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۲٬۱۱۴ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۲۶ نویسه در هر خبر)
45
right ۶۴۰ کلمه (متوسط ۳۳٫۶۸ کلمه در هر خبر)
94
۶٬۱۱۰ نویسه (متوسط ۳۲۱٫۵۸ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۵٬۱۶۶ کلمه (متوسط ۲۷۱٫۸۹ کلمه در هر خبر)
31
۴۷٬۱۱۷ نویسه (متوسط ۲٬۴۸۰ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۹
100
اخبار تغییر یافته ۱
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۶ خبر
عکس ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایرنا