ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۷۶ -
تیتر ۷٬۵۰۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۱ کلمه در هر خبر)
84
۷۲٬۵۰۹ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۲۶ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۲۳٬۵۷۰ کلمه (متوسط ۳۴٫۸۷ کلمه در هر خبر)
93
۲۲۵٬۰۹۸ نویسه (متوسط ۳۳۲٫۹۹ نویسه در هر خبر)
52
بدنه ۲۴۶٬۷۴۰ کلمه (متوسط ۳۶۵ کلمه در هر خبر)
45
۲٬۳۰۲٬۶۷۱ نویسه (متوسط ۳٬۴۰۶ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۲٬۰۵۸ (متوسط ۳٫۰۴ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۶۷۳
99
اخبار تغییر یافته ۱۰۰
63
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اقتصادی ۲۵ خبر
اجتماعی ۲۶ خبر
بین‌الملل ۶۰ خبر
فرهنگی ۲۲ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۳۹ خبر
استانی ۴۶۲ خبر
عکس ۴ خبر
فیلم ۵ خبر

آخرین اخبار ایرنا