ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱٬۰۱۵ -
تیتر ۱۱٬۱۵۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۹ کلمه در هر خبر)
85
۱۰۷٬۲۷۶ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۶۹ نویسه در هر خبر)
49
right ۳۴٬۴۵۶ کلمه (متوسط ۳۳٫۹۵ کلمه در هر خبر)
94
۳۲۵٬۳۲۴ نویسه (متوسط ۳۲۰٫۵۲ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۴۰۹٬۹۹۱ کلمه (متوسط ۴۰۳٫۹۳ کلمه در هر خبر)
50
۳٬۷۴۳٬۷۴۲ نویسه (متوسط ۳٬۶۸۸ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱٬۰۰۳
98
اخبار تغییر یافته ۱۰۱
75
اخبار حذف شده ۱
93
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۸۲ خبر
اقتصادی ۱۰۸ خبر
اجتماعی ۷۵ خبر
بین‌الملل ۷۹ خبر
فرهنگی ۶۳ خبر
علمی-فناوری ۵۱ خبر
ورزشی ۷۹ خبر
استانی ۱۳۸ خبر
عکس ۴۰ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایرنا