ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۱۱ -
تیتر ۴٬۹۸۴ کلمه (متوسط ۹٫۷۵ کلمه در هر خبر)
88
۴۷٬۴۱۰ نویسه (متوسط ۹۲٫۷۸ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۱۶٬۶۰۴ کلمه (متوسط ۳۲٫۴۹ کلمه در هر خبر)
96
۱۵۸٬۴۷۷ نویسه (متوسط ۳۱۰٫۱۳ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۱۹۴٬۰۲۱ کلمه (متوسط ۳۷۹٫۶۹ کلمه در هر خبر)
47
۱٬۷۸۸٬۹۲۲ نویسه (متوسط ۳٬۵۰۱ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۱٬۲۱۴ (متوسط ۲٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۵۰۷
99
اخبار تغییر یافته ۸۲
59
اخبار حذف شده ۱
86
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۷ خبر
اقتصادی ۲۵ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۲۵ خبر
فرهنگی ۳۰ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۲۱ خبر
استانی ۳۳۹ خبر
عکس ۴ خبر

آخرین اخبار ایرنا