ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱٬۲۱۲ -
تیتر ۱۰٬۹۵۱ کلمه (متوسط ۹٫۰۴ کلمه در هر خبر)
91
۱۰۳٬۸۲۹ نویسه (متوسط ۸۵٫۶۷ نویسه در هر خبر)
62
summary ۴۱٬۴۳۰ کلمه (متوسط ۳۴٫۱۸ کلمه در هر خبر)
94
۳۹۲٬۲۴۰ نویسه (متوسط ۳۲۳٫۶۳ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۵۷۱٬۶۱۴ کلمه (متوسط ۴۷۱٫۶۳ کلمه در هر خبر)
60
۵٬۱۹۵٬۴۹۰ نویسه (متوسط ۴٬۲۸۷ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۴٬۵۴۴ (متوسط ۳٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۱٬۱۶۱
95
اخبار تغییر یافته ۲۴۲
50
اخبار حذف شده ۳
83
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۳۲ خبر
اقتصادی ۱۷۴ خبر
اجتماعی ۱۷۱ خبر
بین‌الملل ۳۳ خبر
فرهنگی ۱۳۸ خبر
علمی-فناوری ۷۱ خبر
ورزشی ۹۰ خبر
استانی ۲۰۳ خبر

آخرین اخبار ایرنا