ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۶۲ -
تیتر ۸٬۱۸۷ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۷۸٬۴۸۳ نویسه (متوسط ۹۱٫۰۵ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۲۹٬۷۲۵ کلمه (متوسط ۳۴٫۴۸ کلمه در هر خبر)
93
۲۸۱٬۹۹۰ نویسه (متوسط ۳۲۷٫۱۳ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۳۵۱٬۴۲۸ کلمه (متوسط ۴۰۷٫۶۹ کلمه در هر خبر)
51
۳٬۲۹۲٬۴۶۶ نویسه (متوسط ۳٬۸۲۰ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۳٬۱۵۵ (متوسط ۳٫۶۶ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۸۵۶
99
اخبار تغییر یافته ۱۸۳
46
اخبار حذف شده ۱
92
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷۴ خبر
اقتصادی ۶۰ خبر
اجتماعی ۴۲ خبر
بین‌الملل ۴۶ خبر
فرهنگی ۵۸ خبر
علمی-فناوری ۲۸ خبر
ورزشی ۴۶ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۴۹۲ خبر
عکس ۱۶ خبر

آخرین اخبار ایرنا