ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱٬۲۳۵ -
تیتر ۱۱٬۱۸۸ کلمه (متوسط ۹٫۰۶ کلمه در هر خبر)
91
۱۰۵٬۴۵۸ نویسه (متوسط ۸۵٫۳۹ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۴۲٬۰۷۶ کلمه (متوسط ۳۴٫۰۷ کلمه در هر خبر)
94
۳۹۶٬۸۹۱ نویسه (متوسط ۳۲۱٫۳۷ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۵۴۷٬۶۱۹ کلمه (متوسط ۴۴۳٫۴۲ کلمه در هر خبر)
56
۴٬۹۷۷٬۷۹۰ نویسه (متوسط ۴٬۰۳۱ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۴٬۶۰۰ (متوسط ۳٫۷۲ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۱٬۱۷۸
95
اخبار تغییر یافته ۲۳۲
53
اخبار حذف شده ۳
83
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۳۲ خبر
اقتصادی ۱۳۹ خبر
اجتماعی ۱۸۸ خبر
بین‌الملل ۴۲ خبر
فرهنگی ۱۵۷ خبر
علمی-فناوری ۵۵ خبر
ورزشی ۱۴۵ خبر
استانی ۱۷۷ خبر

آخرین اخبار ایرنا