ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۲۸۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۸۲۷ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۷ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۸۹۴ کلمه (متوسط ۳۳٫۱۱ کلمه در هر خبر)
95
۸٬۴۹۶ نویسه (متوسط ۳۱۴٫۶۷ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۱۶٬۰۵۶ کلمه (متوسط ۵۹۴٫۶۷ کلمه در هر خبر)
77
۱۵۲٬۲۵۸ نویسه (متوسط ۵٬۶۳۹ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۸۰ (متوسط ۲٫۹۶ کلیدواژه در هر خبر)
91
خبرهای عکس‌دار ۲۷
100
اخبار تغییر یافته ۶
44
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱۶ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار ایرنا