ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۲۰۱ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۵ نویسه در هر خبر)
53
right ۷۷ کلمه (متوسط ۳۸٫۵ کلمه در هر خبر)
87
۷۲۳ نویسه (متوسط ۳۶۱٫۵ نویسه در هر خبر)
43
بدنه ۵۰۲ کلمه (متوسط ۲۵۱ کلمه در هر خبر)
28
۴٬۷۵۳ نویسه (متوسط ۲٬۳۷۶ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایرنا