ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۲۶۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۸ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۵۲۱ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۸۴ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۸۵۴ کلمه (متوسط ۳۴٫۱۶ کلمه در هر خبر)
94
۸٬۱۳۹ نویسه (متوسط ۳۲۵٫۵۶ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۷٬۶۲۸ کلمه (متوسط ۳۰۵٫۱۲ کلمه در هر خبر)
36
۷۰٬۹۱۰ نویسه (متوسط ۲٬۸۳۶ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۸۱ (متوسط ۳٫۲۴ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۲۴
96
اخبار تغییر یافته ۲
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۹ خبر

آخرین اخبار ایرنا