ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵۱ -
تیتر ۴٬۳۷۲ کلمه (متوسط ۹٫۶۹ کلمه در هر خبر)
89
۴۰٬۹۴۳ نویسه (متوسط ۹۰٫۷۸ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۱۵٬۱۳۸ کلمه (متوسط ۳۳٫۵۷ کلمه در هر خبر)
94
۱۴۲٬۸۱۷ نویسه (متوسط ۳۱۶٫۶۷ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۱۸۰٬۲۹۸ کلمه (متوسط ۳۹۹٫۷۷ کلمه در هر خبر)
49
۱٬۶۱۸٬۰۷۳ نویسه (متوسط ۳٬۵۸۸ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۱٬۷۲۰ (متوسط ۳٫۸۱ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۴۳۸
97
اخبار تغییر یافته ۶۱
66
اخبار حذف شده ۱
85
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳۰ خبر
اقتصادی ۳۱ خبر
اجتماعی ۵۴ خبر
بین‌الملل ۴۸ خبر
فرهنگی ۴۴ خبر
علمی-فناوری ۱۹ خبر
ورزشی ۲۹ خبر
استانی ۹۶ خبر

آخرین اخبار ایرنا