ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۷ -
تیتر ۵۴۰ کلمه (متوسط ۹٫۴۷ کلمه در هر خبر)
89
۵٬۲۳۸ نویسه (متوسط ۹۱٫۸۹ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۲٬۰۲۳ کلمه (متوسط ۳۵٫۴۹ کلمه در هر خبر)
92
۱۸٬۹۸۸ نویسه (متوسط ۳۳۳٫۱۲ نویسه در هر خبر)
52
بدنه ۳۶٬۷۷۲ کلمه (متوسط ۶۴۵٫۱۲ کلمه در هر خبر)
85
۳۴۴٬۰۳۳ نویسه (متوسط ۶٬۰۳۶ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۲۳۸ (متوسط ۴٫۱۸ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۵۷
100
اخبار تغییر یافته ۱۳
42
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۱۸ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
استانی ۱۷ خبر

آخرین اخبار ایرنا