ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳۴ -
تیتر ۲٬۱۳۷ کلمه (متوسط ۹٫۱۳ کلمه در هر خبر)
90
۲۰٬۵۵۶ نویسه (متوسط ۸۷٫۸۵ نویسه در هر خبر)
61
summary ۷٬۸۷۵ کلمه (متوسط ۳۳٫۶۵ کلمه در هر خبر)
94
۷۴٬۹۸۱ نویسه (متوسط ۳۲۰٫۴۳ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۹۹٬۹۰۵ کلمه (متوسط ۴۲۶٫۹۴ کلمه در هر خبر)
53
۸۹۹٬۵۳۰ نویسه (متوسط ۳٬۸۴۴ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۸۴۲ (متوسط ۳٫۶ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۲۱۵
91
اخبار تغییر یافته ۳۵
62
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷۳ خبر
اقتصادی ۲۰ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۲۶ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۲۷ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۴۳ خبر

آخرین اخبار ایرنا