ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۰۳ کلمه (متوسط ۸٫۵۸ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۰۱۸ نویسه (متوسط ۸۴٫۸۳ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۳۶۴ کلمه (متوسط ۳۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
99
۳٬۵۵۹ نویسه (متوسط ۲۹۶٫۵۸ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۲٬۷۴۷ کلمه (متوسط ۲۲۸٫۹۲ کلمه در هر خبر)
25
۲۵٬۵۱۲ نویسه (متوسط ۲٬۱۲۶ نویسه در هر خبر)
47
تعداد کلیدواژه ۳۷ (متوسط ۳٫۰۸ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۱
79
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۲ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار ایرنا