ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۹۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۹۰۷ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۷۸ نویسه در هر خبر)
52
right ۲۹۸ کلمه (متوسط ۳۳٫۱۱ کلمه در هر خبر)
95
۲٬۸۲۷ نویسه (متوسط ۳۱۴٫۱۱ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۲٬۶۸۶ کلمه (متوسط ۲۹۸٫۴۴ کلمه در هر خبر)
35
۲۴٬۸۵۵ نویسه (متوسط ۲٬۷۶۲ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایرنا