ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۵ -
تیتر ۱٬۳۰۷ کلمه (متوسط ۹٫۰۱ کلمه در هر خبر)
91
۱۲٬۱۸۵ نویسه (متوسط ۸۴٫۰۳ نویسه در هر خبر)
63
right ۴٬۹۶۴ کلمه (متوسط ۳۴٫۲۳ کلمه در هر خبر)
93
۴۶٬۵۹۲ نویسه (متوسط ۳۲۱٫۳۲ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۵۵٬۸۸۴ کلمه (متوسط ۳۸۵٫۴۱ کلمه در هر خبر)
47
۵۰۱٬۲۱۰ نویسه (متوسط ۳٬۴۵۷ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۳۵
93
اخبار تغییر یافته ۱۱
81
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۹ خبر
اقتصادی ۲۱ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۱۴ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱۵ خبر
استانی ۱۶ خبر

آخرین اخبار ایرنا