ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۱۵ -
تیتر ۸٬۸۵۵ کلمه (متوسط ۹٫۶۸ کلمه در هر خبر)
89
۸۳٬۹۸۶ نویسه (متوسط ۹۱٫۷۹ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۳۲٬۶۷۴ کلمه (متوسط ۳۵٫۷۱ کلمه در هر خبر)
91
۳۰۷٬۱۲۴ نویسه (متوسط ۳۳۵٫۶۵ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۴۲۳٬۰۰۰ کلمه (متوسط ۴۶۲٫۳ کلمه در هر خبر)
58
۳٬۹۷۰٬۸۵۸ نویسه (متوسط ۴٬۳۴۰ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۱٬۲۱۱ (متوسط ۱٫۳۲ کلیدواژه در هر خبر)
52
خبرهای عکس‌دار ۹۰۱
98
اخبار تغییر یافته ۲۲۵
38
اخبار حذف شده ۱
92
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵۲ خبر
اقتصادی ۶۵ خبر
اجتماعی ۴۳ خبر
بین‌الملل ۴۲ خبر
فرهنگی ۴۷ خبر
علمی-فناوری ۲۶ خبر
ورزشی ۴۸ خبر
استانی ۴۸۰ خبر
عکس ۱۲ خبر

آخرین اخبار ایرنا