ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱۷ -
تیتر ۲٬۰۶۵ کلمه (متوسط ۹٫۵۲ کلمه در هر خبر)
89
۱۹٬۶۲۰ نویسه (متوسط ۹۰٫۴۱ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۸٬۰۴۲ کلمه (متوسط ۳۷٫۰۶ کلمه در هر خبر)
89
۷۵٬۷۳۲ نویسه (متوسط ۳۴۹ نویسه در هر خبر)
47
بدنه ۱۰۳٬۲۴۵ کلمه (متوسط ۴۷۵٫۷۸ کلمه در هر خبر)
60
۹۶۳٬۸۸۷ نویسه (متوسط ۴٬۴۴۲ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۸۷۶ (متوسط ۴٫۰۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۲۱۶
99
اخبار تغییر یافته ۳۱
64
اخبار حذف شده ۱
69
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۲۷ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱۳۹ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار ایرنا