ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰۰ -
تیتر ۲٬۹۱۴ کلمه (متوسط ۹٫۷۱ کلمه در هر خبر)
89
۲۸٬۱۵۶ نویسه (متوسط ۹۳٫۸۵ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۱۰٬۸۸۲ کلمه (متوسط ۳۶٫۲۷ کلمه در هر خبر)
91
۱۰۲٬۷۹۲ نویسه (متوسط ۳۴۲٫۶۴ نویسه در هر خبر)
49
بدنه ۱۲۹٬۵۴۶ کلمه (متوسط ۴۳۱٫۸۲ کلمه در هر خبر)
54
۱٬۲۰۵٬۳۱۵ نویسه (متوسط ۴٬۰۱۸ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۱٬۱۱۷ (متوسط ۳٫۷۲ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۲۹۹
99
اخبار تغییر یافته ۶۳
47
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۱۶ خبر
اجتماعی ۲۶ خبر
بین‌الملل ۴۱ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۷ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱۷۲ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار ایرنا