ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۶ -
تیتر ۱٬۳۳۴ کلمه (متوسط ۹٫۸۱ کلمه در هر خبر)
88
۱۲٬۷۵۳ نویسه (متوسط ۹۳٫۷۷ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۴٬۷۹۳ کلمه (متوسط ۳۵٫۲۴ کلمه در هر خبر)
92
۴۵٬۴۰۹ نویسه (متوسط ۳۳۳٫۸۹ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۵۴٬۵۰۴ کلمه (متوسط ۴۰۰٫۷۶ کلمه در هر خبر)
50
۵۰۳٬۲۷۳ نویسه (متوسط ۳٬۷۰۱ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۴۳۷ (متوسط ۳٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۱۳۵
99
اخبار تغییر یافته ۱۲
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۲۰ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۷ خبر
استانی ۹۱ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار ایرنا