ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۰۶ -
تیتر ۶٬۶۲۷ کلمه (متوسط ۹٫۳۹ کلمه در هر خبر)
90
۶۳٬۵۴۴ نویسه (متوسط ۹۰٫۰۱ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۲۴٬۱۹۹ کلمه (متوسط ۳۴٫۲۸ کلمه در هر خبر)
93
۲۳۰٬۱۲۰ نویسه (متوسط ۳۲۵٫۹۵ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۲۹۵٬۹۷۰ کلمه (متوسط ۴۱۹٫۲۲ کلمه در هر خبر)
52
۲٬۷۶۷٬۲۴۷ نویسه (متوسط ۳٬۹۲۰ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۲٬۶۸۲ (متوسط ۳٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۷۰۵
99
اخبار تغییر یافته ۱۱۶
58
اخبار حذف شده ۲
81
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷۴ خبر
اقتصادی ۶۲ خبر
اجتماعی ۳۶ خبر
بین‌الملل ۳۹ خبر
فرهنگی ۳۳ خبر
علمی-فناوری ۲۱ خبر
ورزشی ۴۰ خبر
استانی ۳۹۶ خبر
عکس ۶ خبر

آخرین اخبار ایرنا