ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۹۸ کلمه (متوسط ۹٫۸ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۰۰۶ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۶ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۳۱۳ کلمه (متوسط ۳۱٫۳ کلمه در هر خبر)
98
۳٬۱۳۶ نویسه (متوسط ۳۱۳٫۶ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۳٬۴۷۵ کلمه (متوسط ۳۴۷٫۵ کلمه در هر خبر)
42
۳۱٬۴۶۶ نویسه (متوسط ۳٬۱۴۷ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۴۵ (متوسط ۴٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
63
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار ایرنا