ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۷ -
تیتر ۱٬۵۲۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۷ کلمه در هر خبر)
87
۱۴٬۴۹۲ نویسه (متوسط ۹۸٫۵۹ نویسه در هر خبر)
54
right ۲۷۵ کلمه (متوسط ۱٫۸۷ کلمه در هر خبر)
6
۲٬۵۹۳ نویسه (متوسط ۱۷٫۶۴ نویسه در هر خبر)
9
بدنه ۷۴٬۱۲۷ کلمه (متوسط ۵۰۴٫۲۷ کلمه در هر خبر)
64
۶۷۷٬۹۰۴ نویسه (متوسط ۴٬۶۱۲ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۱
81
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۴ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۳۴ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۵ خبر
استانی ۷ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایرنا