روزنامه کیهان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۱ -
تیتر ۹۱۷ کلمه (متوسط ۹٫۰۸ کلمه در هر خبر)
90
۸٬۴۹۷ نویسه (متوسط ۸۴٫۱۳ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۱٬۵۲۷ کلمه (متوسط ۱۵٫۱۲ کلمه در هر خبر)
50
۱۴٬۱۱۷ نویسه (متوسط ۱۳۹٫۷۷ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۴۷٬۵۳۶ کلمه (متوسط ۴۷۰٫۶۵ کلمه در هر خبر)
60
۴۵۸٬۵۲۷ نویسه (متوسط ۴٬۵۴۰ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۰ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه کیهان