روزنامه کیهان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۲۴۱ کلمه (متوسط ۸٫۹۳ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۳۲۵ نویسه (متوسط ۸۶٫۱۱ نویسه در هر خبر)
62
right ۵۱۷ کلمه (متوسط ۱۹٫۱۵ کلمه در هر خبر)
63
۴٬۷۲۳ نویسه (متوسط ۱۷۴٫۹۳ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۱۲٬۰۹۶ کلمه (متوسط ۴۴۸ کلمه در هر خبر)
56
۱۱۵٬۴۹۲ نویسه (متوسط ۴٬۲۷۷ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
3
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
استانی ۷ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه کیهان