روزنامه کیهان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵ -
تیتر ۴۷۲ کلمه (متوسط ۸٫۵۸ کلمه در هر خبر)
92
۴٬۴۴۵ نویسه (متوسط ۸۰٫۸۲ نویسه در هر خبر)
66
right ۱٬۰۴۳ کلمه (متوسط ۱۸٫۹۶ کلمه در هر خبر)
63
۹٬۶۸۹ نویسه (متوسط ۱۷۶٫۱۶ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۲۲٬۴۱۴ کلمه (متوسط ۴۰۷٫۵۳ کلمه در هر خبر)
51
۲۱۲٬۷۸۰ نویسه (متوسط ۳٬۸۶۹ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
استانی ۶ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه کیهان