فدراسیون آماتوری ورزش کارگری

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۱۰۱ کلمه (متوسط ۲۰٫۲ کلمه در هر خبر)
58
۱٬۰۸۸ نویسه (متوسط ۲۱۷٫۶ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹۰۲ کلمه (متوسط ۱۸۰٫۴ کلمه در هر خبر)
18
۸٬۴۴۳ نویسه (متوسط ۱٬۶۸۹ نویسه در هر خبر)
36
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار فدراسیون آماتوری ورزش کارگری