ادیان نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۸ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۱۸۰ نویسه (متوسط ۹۰ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۷۶ کلمه (متوسط ۳۸ کلمه در هر خبر)
88
۶۹۱ نویسه (متوسط ۳۴۵٫۵ نویسه در هر خبر)
48
بدنه ۱٬۱۴۲ کلمه (متوسط ۵۷۱ کلمه در هر خبر)
74
۱۱٬۴۵۹ نویسه (متوسط ۵٬۷۳۰ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۱۳ (متوسط ۶٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
27
خبرهای عکس‌دار ۱
50
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار ادیان نیوز