ادیان نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۹۴ نویسه (متوسط ۹۴ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۴۲ کلمه (متوسط ۴۲ کلمه در هر خبر)
82
۳۷۷ نویسه (متوسط ۳۷۷ نویسه در هر خبر)
38
بدنه ۷۳۸ کلمه (متوسط ۷۳۸ کلمه در هر خبر)
98
۷٬۳۸۵ نویسه (متوسط ۷٬۳۸۵ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۹ (متوسط ۹ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار ادیان نیوز