فناوری و نوآوری

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۱۲۵ کلمه (متوسط ۱۵٫۶۲ کلمه در هر خبر)
71
۱٬۱۵۹ نویسه (متوسط ۱۴۴٫۸۸ نویسه در هر خبر)
23
خلاصه ۱۴۹ کلمه (متوسط ۱۸٫۶۲ کلمه در هر خبر)
62
۱٬۳۵۷ نویسه (متوسط ۱۶۹٫۶۲ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۳٬۷۸۴ کلمه (متوسط ۴۷۳ کلمه در هر خبر)
60
۳۶٬۰۱۹ نویسه (متوسط ۴٬۵۰۲ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر

آخرین اخبار فناوری و نوآوری