فناوری و نوآوری

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۰۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
84
۱٬۰۰۳ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۴۴ نویسه در هر خبر)
45
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳٬۱۰۸ کلمه (متوسط ۳۴۵٫۳۳ کلمه در هر خبر)
42
۲۹٬۴۴۴ نویسه (متوسط ۳٬۲۷۲ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۳۹ (متوسط ۴٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر

آخرین اخبار فناوری و نوآوری