فناوری و نوآوری

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۰۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۳ کلمه در هر خبر)
87
۹۸۱ نویسه (متوسط ۹۸٫۱ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱۸۱ کلمه (متوسط ۱۸٫۱ کلمه در هر خبر)
60
۱٬۶۵۰ نویسه (متوسط ۱۶۵ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۵٬۰۰۴ کلمه (متوسط ۵۰۰٫۴ کلمه در هر خبر)
64
۴۶٬۲۲۹ نویسه (متوسط ۴٬۶۲۳ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر

آخرین اخبار فناوری و نوآوری