خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۹۷ کلمه (متوسط ۹٫۷ کلمه در هر خبر)
89
۹۲۹ نویسه (متوسط ۹۲٫۹ نویسه در هر خبر)
58
right ۵۰ کلمه (متوسط ۵ کلمه در هر خبر)
16
۴۲۸ نویسه (متوسط ۴۲٫۸ نویسه در هر خبر)
23
بدنه ۲٬۰۱۰ کلمه (متوسط ۲۰۱ کلمه در هر خبر)
21
۱۸٬۹۸۸ نویسه (متوسط ۱٬۸۹۹ نویسه در هر خبر)
41
تعداد کلیدواژه ۵۲ (متوسط ۵٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
50
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما