خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۶۶ کلمه (متوسط ۹٫۴۳ کلمه در هر خبر)
89
۶۴۶ نویسه (متوسط ۹۲٫۲۹ نویسه در هر خبر)
58
right ۷۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۴ کلمه در هر خبر)
37
۷۲۲ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۱۴ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۱٬۷۷۴ کلمه (متوسط ۲۵۳٫۴۳ کلمه در هر خبر)
29
۱۶٬۶۶۸ نویسه (متوسط ۲٬۳۸۱ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۴۳ (متوسط ۶٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
33
خبرهای عکس‌دار ۱
14
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما