خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۵۷ -
تیتر ۵٬۷۸۸ کلمه (متوسط ۷٫۶۵ کلمه در هر خبر)
95
۵۶٬۳۶۴ نویسه (متوسط ۷۴٫۴۶ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۱۳٬۴۶۳ کلمه (متوسط ۱۷٫۷۸ کلمه در هر خبر)
59
۱۲۶٬۰۵۹ نویسه (متوسط ۱۶۶٫۵۲ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۱۷۸٬۴۵۴ کلمه (متوسط ۲۳۵٫۷۴ کلمه در هر خبر)
26
۱٬۷۲۱٬۶۳۹ نویسه (متوسط ۲٬۲۷۴ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۴٬۲۳۴ (متوسط ۵٫۵۹ کلیدواژه در هر خبر)
43
خبرهای عکس‌دار ۳۸۵
50
اخبار تغییر یافته ۲۱۶
28
اخبار حذف شده ۸
29
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸۲ خبر
اقتصادی ۸۹ خبر
اجتماعی ۳۱۵ خبر
بین‌الملل ۴۴ خبر
فرهنگی ۱۶ خبر
علمی-فناوری ۵۳ خبر
ورزشی ۵۵ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما