خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۱۳۴ کلمه (متوسط ۸٫۳۸ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۲۸۶ نویسه (متوسط ۸۰٫۳۸ نویسه در هر خبر)
66
summary ۶۷ کلمه (متوسط ۴٫۱۹ کلمه در هر خبر)
13
۵۸۳ نویسه (متوسط ۳۶٫۴۴ نویسه در هر خبر)
20
بدنه ۲٬۹۹۷ کلمه (متوسط ۱۸۷٫۳۱ کلمه در هر خبر)
19
۲۷٬۹۳۱ نویسه (متوسط ۱٬۷۴۶ نویسه در هر خبر)
37
تعداد کلیدواژه ۹۵ (متوسط ۵٫۹۴ کلیدواژه در هر خبر)
37
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳
53
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما