صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۸۷ کلمه (متوسط ۷٫۹۱ کلمه در هر خبر)
94
۸۱۰ نویسه (متوسط ۷۳٫۶۴ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۱۵۱ کلمه (متوسط ۱۳٫۷۳ کلمه در هر خبر)
45
۱٬۴۱۲ نویسه (متوسط ۱۲۸٫۳۶ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۲٬۸۵۰ کلمه (متوسط ۲۵۹٫۰۹ کلمه در هر خبر)
29
۲۶٬۴۳۸ نویسه (متوسط ۲٬۴۰۳ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۰٫۴۵ کلیدواژه در هر خبر)
18
خبرهای عکس‌دار ۹
81
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار صدا و سیما