خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۶۳ کلمه (متوسط ۷٫۸۸ کلمه در هر خبر)
94
۶۲۴ نویسه (متوسط ۷۸ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۸۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
35
۷۵۹ نویسه (متوسط ۹۴٫۸۸ نویسه در هر خبر)
52
بدنه ۱٬۷۷۰ کلمه (متوسط ۲۲۱٫۲۵ کلمه در هر خبر)
24
۱۷٬۳۹۱ نویسه (متوسط ۲٬۱۷۴ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۴۳ (متوسط ۵٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
47
خبرهای عکس‌دار ۱
12
اخبار تغییر یافته ۲
37
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما