خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹ -
تیتر ۲۸۳ کلمه (متوسط ۹٫۷۶ کلمه در هر خبر)
88
۲٬۶۳۳ نویسه (متوسط ۹۰٫۷۹ نویسه در هر خبر)
59
summary ۲۷۵ کلمه (متوسط ۹٫۴۸ کلمه در هر خبر)
31
۲٬۴۱۹ نویسه (متوسط ۸۳٫۴۱ نویسه در هر خبر)
46
بدنه ۱۰٬۷۸۸ کلمه (متوسط ۳۷۲ کلمه در هر خبر)
46
۹۸٬۰۳۱ نویسه (متوسط ۳٬۳۸۰ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۱۹۷ (متوسط ۶٫۷۹ کلیدواژه در هر خبر)
21
خبرهای عکس‌دار ۵
17
اخبار تغییر یافته ۲
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
بین‌الملل ۲۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما