صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۳ کلمه (متوسط ۸٫۸۳ کلمه در هر خبر)
91
۴۷۹ نویسه (متوسط ۷۹٫۸۳ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۱۲۹ کلمه (متوسط ۲۱٫۵ کلمه در هر خبر)
71
۱٬۲۲۴ نویسه (متوسط ۲۰۴ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۱٬۲۰۴ کلمه (متوسط ۲۰۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
21
۱۱٬۲۸۸ نویسه (متوسط ۱٬۸۸۱ نویسه در هر خبر)
41
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
33
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۳ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار صدا و سیما