خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۷۴ -
تیتر ۶٬۱۹۰ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۵۹٬۵۷۰ نویسه (متوسط ۷۶٫۹۶ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۱۴٬۰۴۲ کلمه (متوسط ۱۸٫۱۴ کلمه در هر خبر)
60
۱۳۰٬۸۹۵ نویسه (متوسط ۱۶۹٫۱۱ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۱۵۹٬۵۴۷ کلمه (متوسط ۲۰۶٫۱۳ کلمه در هر خبر)
22
۱٬۵۲۲٬۱۲۱ نویسه (متوسط ۱٬۹۶۷ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۴٬۲۲۰ (متوسط ۵٫۴۵ کلیدواژه در هر خبر)
46
خبرهای عکس‌دار ۵۰۲
64
اخبار تغییر یافته ۲۳۴
24
اخبار حذف شده ۵
56
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۷ خبر
اقتصادی ۴۲ خبر
اجتماعی ۴۵ خبر
بین‌الملل ۶۹ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۵۵ خبر
ورزشی ۲۵ خبر
استانی ۴۹۷ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما