خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۷۱ -
تیتر ۵٬۲۰۶ کلمه (متوسط ۷٫۷۶ کلمه در هر خبر)
94
۴۹٬۱۹۵ نویسه (متوسط ۷۳٫۳۲ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۱۱٬۴۵۹ کلمه (متوسط ۱۷٫۰۸ کلمه در هر خبر)
56
۱۰۶٬۶۵۶ نویسه (متوسط ۱۵۸٫۹۵ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۱۶۴٬۶۳۴ کلمه (متوسط ۲۴۵٫۳۶ کلمه در هر خبر)
27
۱٬۵۸۰٬۴۶۹ نویسه (متوسط ۲٬۳۵۵ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۳٬۷۵۴ (متوسط ۵٫۵۹ کلیدواژه در هر خبر)
43
خبرهای عکس‌دار ۴۰۰
59
اخبار تغییر یافته ۲۶۷
0
اخبار حذف شده ۱
90
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اقتصادی ۲۴ خبر
اجتماعی ۳۳ خبر
بین‌الملل ۷۵ خبر
فرهنگی ۲۵ خبر
علمی-فناوری ۲۷ خبر
ورزشی ۲۲ خبر
استانی ۴۴۲ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما