خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵۲ -
تیتر ۲٬۹۰۳ کلمه (متوسط ۸٫۲۵ کلمه در هر خبر)
93
۲۶٬۹۰۲ نویسه (متوسط ۷۶٫۴۳ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۵٬۹۸۲ کلمه (متوسط ۱۶٫۹۹ کلمه در هر خبر)
56
۵۴٬۵۵۹ نویسه (متوسط ۱۵۵ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۶۰٬۳۸۴ کلمه (متوسط ۱۷۱٫۵۵ کلمه در هر خبر)
17
۵۷۱٬۸۵۶ نویسه (متوسط ۱٬۶۲۵ نویسه در هر خبر)
34
تعداد کلیدواژه ۱٬۹۰۷ (متوسط ۵٫۴۲ کلیدواژه در هر خبر)
46
خبرهای عکس‌دار ۱۷۶
50
اخبار تغییر یافته ۱۲۲
13
اخبار حذف شده ۱
81
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۳۵ خبر
فرهنگی ۱۶ خبر
علمی-فناوری ۱۶ خبر
ورزشی ۵ خبر
استانی ۲۳۲ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما