خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۶۲ -
تیتر ۲٬۹۵۴ کلمه (متوسط ۸٫۱۶ کلمه در هر خبر)
93
۲۹٬۱۶۲ نویسه (متوسط ۸۰٫۵۶ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۶٬۷۱۸ کلمه (متوسط ۱۸٫۵۶ کلمه در هر خبر)
61
۶۳٬۷۵۹ نویسه (متوسط ۱۷۶٫۱۳ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۷۴٬۶۵۶ کلمه (متوسط ۲۰۶٫۲۳ کلمه در هر خبر)
22
۷۲۸٬۳۶۵ نویسه (متوسط ۲٬۰۱۲ نویسه در هر خبر)
44
تعداد کلیدواژه ۲٬۰۳۸ (متوسط ۵٫۶۳ کلیدواژه در هر خبر)
43
خبرهای عکس‌دار ۲۲۲
61
اخبار تغییر یافته ۱۲۳
15
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳۹ خبر
اقتصادی ۲۱ خبر
اجتماعی ۱۳۴ خبر
بین‌الملل ۲۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
ورزشی ۲۸ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما