خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۵۴ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۴۹۲ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۵۷ نویسه در هر خبر)
48
right ۳۱ کلمه (متوسط ۲٫۲۱ کلمه در هر خبر)
7
۳۰۶ نویسه (متوسط ۲۱٫۸۶ نویسه در هر خبر)
12
بدنه ۳٬۸۰۹ کلمه (متوسط ۲۷۲٫۰۷ کلمه در هر خبر)
31
۳۴٬۶۷۹ نویسه (متوسط ۲٬۴۷۷ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۷۹ (متوسط ۵٫۶۴ کلیدواژه در هر خبر)
42
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۱۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما