عصر ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۲۱۶ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۰۲۷ نویسه (متوسط ۸۴٫۴۶ نویسه در هر خبر)
63
summary ۴۰۶ کلمه (متوسط ۱۶٫۹۲ کلمه در هر خبر)
56
۳٬۶۷۸ نویسه (متوسط ۱۵۳٫۲۵ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۸٬۴۳۳ کلمه (متوسط ۳۵۱٫۳۸ کلمه در هر خبر)
43
۷۷٬۰۴۷ نویسه (متوسط ۳٬۲۱۰ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۴۰ (متوسط ۱٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۱۱
45
اخبار تغییر یافته ۱
89
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار عصر ایران