عصر ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۲۰ کلمه (متوسط ۲۰ کلمه در هر خبر)
58
۱۶۵ نویسه (متوسط ۱۶۵ نویسه در هر خبر)
10
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۴۰ کلمه (متوسط ۳۴۰ کلمه در هر خبر)
41
۳٬۰۶۳ نویسه (متوسط ۳٬۰۶۳ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۱ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار عصر ایران