عصر ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۱ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۱۱۰ نویسه (متوسط ۱۱۰ نویسه در هر خبر)
46
summary ۲۱ کلمه (متوسط ۲۱ کلمه در هر خبر)
70
۱۹۶ نویسه (متوسط ۱۹۶ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۲۷۹ کلمه (متوسط ۲۷۹ کلمه در هر خبر)
32
۲٬۷۱۲ نویسه (متوسط ۲٬۷۱۲ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار عصر ایران