روزنو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷۵ -
تیتر ۱٬۹۴۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۱ کلمه در هر خبر)
84
۱۷٬۸۴۹ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۹۹ نویسه در هر خبر)
52
summary ۲٬۸۶۸ کلمه (متوسط ۱۶٫۳۹ کلمه در هر خبر)
54
۲۵٬۷۶۱ نویسه (متوسط ۱۴۷٫۲۱ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۸۵٬۰۹۵ کلمه (متوسط ۴۸۶٫۲۶ کلمه در هر خبر)
62
۷۶۹٬۲۰۹ نویسه (متوسط ۴٬۳۹۵ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۳۱۷ (متوسط ۱٫۸۱ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
98
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۴ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۵۵ خبر
گوناگون ۷ خبر

آخرین اخبار روزنو