روزنو

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۶۵ کلمه (متوسط ۹٫۲۹ کلمه در هر خبر)
90
۶۵۲ نویسه (متوسط ۹۳٫۱۴ نویسه در هر خبر)
57
summary ۴۹ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
23
۴۲۳ نویسه (متوسط ۶۰٫۴۳ نویسه در هر خبر)
33
بدنه ۱٬۷۸۰ کلمه (متوسط ۲۵۴٫۲۹ کلمه در هر خبر)
29
۱۵٬۹۷۰ نویسه (متوسط ۲٬۲۸۱ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۱٫۵۷ کلیدواژه در هر خبر)
62
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار روزنو