ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۴ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۲۳۲ نویسه (متوسط ۱۱۶ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۱۰۲ کلمه (متوسط ۵۱ کلمه در هر خبر)
70
۹۳۳ نویسه (متوسط ۴۶۶٫۵ نویسه در هر خبر)
10
بدنه ۱٬۵۷۸ کلمه (متوسط ۷۸۹ کلمه در هر خبر)
94
۱۴٬۷۵۵ نویسه (متوسط ۷٬۳۷۸ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱
50
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار ایکنا