ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲۲ -
تیتر ۳٬۱۸۴ کلمه (متوسط ۹٫۸۹ کلمه در هر خبر)
88
۳۰٬۳۰۷ نویسه (متوسط ۹۴٫۱۲ نویسه در هر خبر)
57
right ۱۱٬۱۵۴ کلمه (متوسط ۳۴٫۶۴ کلمه در هر خبر)
93
۱۰۴٬۰۴۸ نویسه (متوسط ۳۲۳٫۱۳ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۱۲۳٬۴۹۵ کلمه (متوسط ۳۸۳٫۵۲ کلمه در هر خبر)
47
۱٬۱۷۲٬۶۸۴ نویسه (متوسط ۳٬۶۴۲ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۵۴
58
اخبار حذف شده ۲۳
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۸ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۱۶ خبر
فرهنگی ۱۵۹ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
استانی ۴۵ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایکنا