ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۸ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۸۹ نویسه (متوسط ۸۹ نویسه در هر خبر)
60
right ۳۹ کلمه (متوسط ۳۹ کلمه در هر خبر)
87
۳۵۵ نویسه (متوسط ۳۵۵ نویسه در هر خبر)
45
بدنه ۴۶۲ کلمه (متوسط ۴۶۲ کلمه در هر خبر)
58
۴٬۲۳۲ نویسه (متوسط ۴٬۲۳۲ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایکنا