ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۶۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۳ کلمه در هر خبر)
85
۶۰۷ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۱۷ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۲۰۳ کلمه (متوسط ۳۳٫۸۳ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۸۹۴ نویسه (متوسط ۳۱۵٫۶۷ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۱٬۴۷۱ کلمه (متوسط ۲۴۵٫۱۷ کلمه در هر خبر)
27
۱۴٬۲۱۸ نویسه (متوسط ۲٬۳۷۰ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۳۶ (متوسط ۶ کلیدواژه در هر خبر)
36
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
فرهنگی ۳ خبر

آخرین اخبار ایکنا