ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۴ -
تیتر ۴۸۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۸ کلمه در هر خبر)
85
۴٬۳۹۱ نویسه (متوسط ۹۹٫۸ نویسه در هر خبر)
53
right ۱٬۶۶۳ کلمه (متوسط ۳۷٫۸ کلمه در هر خبر)
88
۱۵٬۲۸۸ نویسه (متوسط ۳۴۷٫۴۵ نویسه در هر خبر)
47
بدنه ۱۸٬۷۹۱ کلمه (متوسط ۴۲۷٫۰۷ کلمه در هر خبر)
53
۱۷۶٬۷۷۰ نویسه (متوسط ۴٬۰۱۸ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳
82
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲۴ خبر
استانی ۶ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایکنا