ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۳ -
تیتر ۵۶۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۷ کلمه در هر خبر)
86
۵٬۳۸۰ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۵۱ نویسه در هر خبر)
52
right ۲٬۰۶۰ کلمه (متوسط ۳۸٫۸۷ کلمه در هر خبر)
87
۱۹٬۰۹۷ نویسه (متوسط ۳۶۰٫۳۲ نویسه در هر خبر)
43
بدنه ۲۶٬۲۰۸ کلمه (متوسط ۴۹۴٫۴۹ کلمه در هر خبر)
63
۲۴۳٬۹۳۰ نویسه (متوسط ۴٬۶۰۲ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۱۸۱ (متوسط ۳٫۴۲ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۶
71
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۳۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
استانی ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایکنا