ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۷۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۶۶۰ نویسه (متوسط ۱۱۰ نویسه در هر خبر)
46
right ۲۱۳ کلمه (متوسط ۳۵٫۵ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۹۷۶ نویسه (متوسط ۳۲۹٫۳۳ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۲٬۷۹۴ کلمه (متوسط ۴۶۵٫۶۷ کلمه در هر خبر)
59
۲۶٬۰۰۲ نویسه (متوسط ۴٬۳۳۴ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایکنا