ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵۷ -
تیتر ۱٬۶۳۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۳ کلمه در هر خبر)
86
۱۵٬۷۸۶ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۵۵ نویسه در هر خبر)
52
summary ۵٬۹۸۸ کلمه (متوسط ۳۸٫۱۴ کلمه در هر خبر)
88
۵۴٬۷۶۲ نویسه (متوسط ۳۴۸٫۸ نویسه در هر خبر)
47
بدنه ۷۵٬۴۲۳ کلمه (متوسط ۴۸۰٫۴ کلمه در هر خبر)
61
۷۱۰٬۳۶۳ نویسه (متوسط ۴٬۵۲۵ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۶۵۹ (متوسط ۴٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۶۵ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
استانی ۳۰ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار ایکنا