ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷۷ -
تیتر ۲٬۶۶۰ کلمه (متوسط ۹٫۶ کلمه در هر خبر)
89
۲۶٬۲۳۷ نویسه (متوسط ۹۴٫۷۲ نویسه در هر خبر)
56
summary ۹٬۷۷۲ کلمه (متوسط ۳۵٫۲۸ کلمه در هر خبر)
92
۹۱٬۵۵۷ نویسه (متوسط ۳۳۰٫۵۳ نویسه در هر خبر)
52
بدنه ۱۳۵٬۹۷۶ کلمه (متوسط ۴۹۰٫۸۹ کلمه در هر خبر)
62
۱٬۲۹۲٬۲۲۱ نویسه (متوسط ۴٬۶۶۵ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۹۶ (متوسط ۳٫۹۶ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۳۱
0
اخبار حذف شده ۱
75
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷۴ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۱۷ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۱۲۲ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۲۲ خبر
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار ایکنا