ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶۵ -
تیتر ۲٬۵۳۰ کلمه (متوسط ۹٫۵۵ کلمه در هر خبر)
89
۲۴٬۰۹۷ نویسه (متوسط ۹۰٫۹۳ نویسه در هر خبر)
59
right ۹٬۲۱۵ کلمه (متوسط ۳۴٫۷۷ کلمه در هر خبر)
93
۸۵٬۴۶۳ نویسه (متوسط ۳۲۲٫۵ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۱۱۴٬۸۵۲ کلمه (متوسط ۴۳۳٫۴ کلمه در هر خبر)
54
۱٬۰۹۰٬۵۹۴ نویسه (متوسط ۴٬۱۱۵ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۶
94
اخبار حذف شده ۷
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۱ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۱۵ خبر
فرهنگی ۱۳۸ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
گوناگون ۹ خبر
استانی ۱۷ خبر
عکس ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایکنا