ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲۱ -
تیتر ۳٬۲۷۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۱ کلمه در هر خبر)
87
۳۱٬۴۵۴ نویسه (متوسط ۹۷٫۹۹ نویسه در هر خبر)
54
right ۱۰٬۶۶۰ کلمه (متوسط ۳۳٫۲۱ کلمه در هر خبر)
95
۱۰۰٬۲۴۷ نویسه (متوسط ۳۱۲٫۳ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۱۱۵٬۱۹۷ کلمه (متوسط ۳۵۸٫۸۷ کلمه در هر خبر)
44
۱٬۰۹۴٬۴۱۶ نویسه (متوسط ۳٬۴۰۹ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۹۵۰ (متوسط ۲٫۹۶ کلیدواژه در هر خبر)
91
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۸
85
اخبار حذف شده ۹
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷۵ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۲۶ خبر
فرهنگی ۱۴۲ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
استانی ۴۷ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایکنا