ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴ -
تیتر ۳۱۹ کلمه (متوسط ۹٫۳۸ کلمه در هر خبر)
90
۳٬۱۰۲ نویسه (متوسط ۹۱٫۲۴ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۱٬۳۰۸ کلمه (متوسط ۳۸٫۴۷ کلمه در هر خبر)
87
۱۱٬۸۲۰ نویسه (متوسط ۳۴۷٫۶۵ نویسه در هر خبر)
47
بدنه ۱۱٬۲۵۵ کلمه (متوسط ۳۳۱٫۰۳ کلمه در هر خبر)
40
۱۰۵٬۸۲۱ نویسه (متوسط ۳٬۱۱۲ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۱۱۴ (متوسط ۳٫۳۵ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۲۲
64
اخبار تغییر یافته ۶
55
اخبار حذف شده ۲
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
فیلم ۴ خبر

آخرین اخبار ایکنا