ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۹۹ نویسه (متوسط ۹۹ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۳۵ کلمه (متوسط ۳۵ کلمه در هر خبر)
92
۲۹۳ نویسه (متوسط ۲۹۳ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۱٬۳۳۶ کلمه (متوسط ۱٬۳۳۶ کلمه در هر خبر)
21
۱۲٬۷۲۸ نویسه (متوسط ۱۲٬۷۲۸ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار ایکنا