ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۵ -
تیتر ۹۰۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۶ کلمه در هر خبر)
86
۸٬۷۶۹ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۱۶ نویسه در هر خبر)
51
summary ۳٬۲۵۵ کلمه (متوسط ۳۸٫۲۹ کلمه در هر خبر)
88
۳۰٬۴۸۴ نویسه (متوسط ۳۵۸٫۶۴ نویسه در هر خبر)
44
بدنه ۳۳٬۷۴۱ کلمه (متوسط ۳۹۶٫۹۵ کلمه در هر خبر)
49
۳۲۶٬۰۷۵ نویسه (متوسط ۳٬۸۳۶ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۳۶۹ (متوسط ۴٫۳۴ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۵
55
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۴۶ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
استانی ۹ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار ایکنا