ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۵ کلمه در هر خبر)
87
۳۹۰ نویسه (متوسط ۹۷٫۵ نویسه در هر خبر)
55
right ۱۶۷ کلمه (متوسط ۴۱٫۷۵ کلمه در هر خبر)
83
۱٬۵۳۷ نویسه (متوسط ۳۸۴٫۲۵ نویسه در هر خبر)
36
بدنه ۱٬۷۱۱ کلمه (متوسط ۴۲۷٫۷۵ کلمه در هر خبر)
53
۱۶٬۲۹۳ نویسه (متوسط ۴٬۰۷۳ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایکنا