ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳ -
تیتر ۴۲۳ کلمه (متوسط ۹٫۸۴ کلمه در هر خبر)
88
۴٬۰۶۹ نویسه (متوسط ۹۴٫۶۳ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۱٬۹۰۳ کلمه (متوسط ۴۴٫۲۶ کلمه در هر خبر)
79
۱۷٬۶۴۶ نویسه (متوسط ۴۱۰٫۳۷ نویسه در هر خبر)
28
بدنه ۱۸٬۱۱۹ کلمه (متوسط ۴۲۱٫۳۷ کلمه در هر خبر)
53
۱۷۵٬۲۸۰ نویسه (متوسط ۴٬۰۷۶ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۲۰۶ (متوسط ۴٫۷۹ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۳۸
88
اخبار تغییر یافته ۱۲
30
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
استانی ۱ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار ایکنا