ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۲۰۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
84
۱٬۹۳۴ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۴۴ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۷۱۷ کلمه (متوسط ۳۹٫۸۳ کلمه در هر خبر)
85
۶٬۷۴۷ نویسه (متوسط ۳۷۴٫۸۳ نویسه در هر خبر)
39
بدنه ۱۰٬۶۵۱ کلمه (متوسط ۵۹۱٫۷۲ کلمه در هر خبر)
77
۱۰۰٬۱۳۷ نویسه (متوسط ۵٬۵۶۳ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۸۳ (متوسط ۴٫۶۱ کلیدواژه در هر خبر)
61
خبرهای عکس‌دار ۱۸
100
اخبار تغییر یافته ۱
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار ایکنا