ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۹ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
61
۱۷۹ نویسه (متوسط ۱۷۹ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۵۸ کلمه (متوسط ۵۸ کلمه در هر خبر)
60
۵۲۳ نویسه (متوسط ۵۲۳ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹۰۴ کلمه (متوسط ۹۰۴ کلمه در هر خبر)
79
۸٬۸۰۸ نویسه (متوسط ۸٬۸۰۸ نویسه در هر خبر)
40
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار ایکنا