استانی

[فارس] عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی خبر داد

تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس در کمیسیون شوراها

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در این کمیسیون خبر داد.