استانی

[فارس]

مطالبه اهالی فارس در «فارس‌من»؛ عملیات آبرسانی از خلیج فارس به صنایع استان تسریع شود

صدها نفر از اهالی فارس با امضای یک پویش خواستار تسریع آبرسانی به صنایع این استان از خلیج فارس شدند.