استانی

[ایسنا] رئیس اتاق ایران:

محصولات ارگانیک ما در کشورهای دیگر قابل پذیرش نیست

رئیس اتاق ایران با اشاره به استانداردهای محصولات ارگانیک در دنیا تصریح کرد: محصولات ارگانیک ما در کشورهای دیگر قابل پذیرش نیست.