علمی-فناوری

[شبکه‌خبر]

رشد علمی ایران در دوران کرونا

سال گذشته با وجود شرایط سخت کرونا برای حوزه علمی ایران سال پر باری بود و محدودیت‌ها روند تولید علم را کاهش نداد و گروه‌های علوم فیزیکی و پزشکی سهم عمده‌ای در این رشد داشتند.