علمی-فناوری

[ایمنا]

نقش شهرک‌های ۱۵ دقیقه‌ای برای احیای شهرهای پساکرونا

بسیاری از طراحان شهری استدلال می‌کنند که طرح "شهرک‌های ۱۵ دقیقه‌ای" استراتژی بسیار کارآمدی است که می‌تواند دسترسی تمام ساکنان را به خدمات شهری و مشاغل برابر کند و مهم‌تر از همه اینکه زودتر از زمان پیش‌بینی شده بهبود اقتصادی را برای مناطقی با بیشترین بحران به ارمغان آورد.