علمی-فناوری

[مهر] گزارش خبری مهر؛

آخرین اخبار از شبکه ملی اطلاعات/ ارزیابی مجدد و تکالیف دولت جدید

آخرین اخبار حاکی از آن است که مرکز ملی فضای مجازی به تازگی ارزیابی جامع از وضعیت موجود و اقدامات باقی مانده از شبکه ملی اطلاعات را آغاز کرده تا تکالیف دولت جدید در اجرای این پروژه مشخص شود.