گوناگون

[همشهری آنلاین]

شورش علیه دلشوره

- همشهری دو - تارا رستم‌زاد: همه ما وضعیت اضطراب و د‌‌لهره را تجربه کرد‌ه‌‌ایم؛ وضعیتی که می‌تواند‌ به شکل یک نگرانی خفیف از د‌یر‌رسید‌ن به جلسه باشد یا ترس و استرس بزرگ از وقوع پیشامد‌ی وحشتناک.