گوناگون

[تسنیم]

آمار واگذاری‌های امسال، همان یک‌میلیارد تومان! / دولتی بزرگ با اراده‌ای کوچک

تنها یک‌میلیارد تومان سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای امسال تاکنون واگذار شده است که این آمار بیشتر به یک شوخی می‌ماند تا عملکرد سازمانی، که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی قرار است اقتصاد کشور را متحول کند!