عکس

[فارس]

زیبایی‌های اردبیل زیر برف

پس از بارش سنگین و چند روزه دراستان اردبیل هوای اردبیل آفتابی شده و اردبیل زیر برف جلوه‌ و زیبایی خاصی به خود گرفته است.