فرهنگی

[همشهری آنلاین]

چرا مصریان ابوالهول را ساختند؟

- همشهری آنلاین: مصریان باستان مجسمه‌ ابوالهول را ساختند تا نگهبان اهرام باشد.