فرهنگی

[فارس]

این هیأت، ماهانه 1000 سبدکالا بین نیازمندان توزیع می‌کند

مسئول گروه جهادی الکفیل گفت: در طول ماه این گروه جهادی هزار سبد و در برخی ایام بیش از این تعداد سبد کالا در نقاط مختلف کشور به‌خصوص جنوب تهران توزیع می‌کند که ارزش ریالی این اقلام حدود ۵۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است.