فرهنگی

[فارس]

فیلم| اشک‌های سرلشکر سلامی در دیدار با خانواده جانباختگان زلزله ورنکش میانه

فیلم| اشک‌های سرلشکر سلامی در دیدار با خانواده جانباختگان زلزله ورنکش میانه