فرهنگی

[همشهری آنلاین]

خانه جنگ‌های بی‌گلوله

- همشهری دو - محمد مجد: فناوری و تکنولوژی در دنیای امروز روی همه‌‌چیز اثر گذاشته و آن را متحول کرده است.

عملکرد شورای نظارت از نگاه یک مدیر صداوسیمایی

[ایسنا] «گزارش‌های شورای نظارت همچنان به مدیران صداوسیما ارائه می‌شود»

عملکرد شورای نظارت از نگاه یک مدیر صداوسیمایی