اقتصادی

[الف]

حاشیه های خرید یک میلیاردی تبلت‌ و خودروهای جدید برای اعضای شورای شهر تهران

امور مالی و اجرایی شورای شهر تهران اقدام به خرید ۲۱ دستگاه خودرو و تبلت برای اعضاء شورای شهر تهران در این دوره کرده است.در این ارتباط اعضاء شورا اعتقاد دارند وسایل گذشته شورا مستهلک شده بودند و باید تعویض می‌شدند.