اقتصادی

[فارس]

ادامه روند بررسی سانحه بوئینگ اوکراینی با حضور نمایندگان دیگر کشورها

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ادامه روند بررسی سانحه بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی با حضور نمایندگان کشورهای ذی مدخل در این سانحه در سازمان هواپیمایی کشوری در حال انجام است.