بین‌الملل

[مهر] عضو تیم هسته‌ای آمریکا در گفتگو با مهر:

اروپا مقابل تحریمهای آمریکا ابزارهای لازم را دارد

معمار تحریم‎های ضد ایرانی آمریکا معتقد است که ابزارهای مختلفی برای اتحادیه اروپا وجود دارد که موجب تضعیف تحریم های آمریکا و در نتیجه اطمینان به کسب و کار می شود.