اجتماعی

[مهر] مهر گزارش می‌دهد؛

میراث ناملموس ایران در صف یونسکو/ کدام میراث ایرانی جهانی می‌شود

هفدهمین نشست کمیته میراث ناملموس یونسکو در حالی فردا افتتاح می شود که ایران در ۶ پرونده مشارکت داشته و در نظر دارد آنها را به صورت پرونده‌های چند ملیتی برای ثبت جهانی ارائه کند.