ورزشی

[عصر ایران]

از سیلی عبدو به ایرانپاک تا قهقهه ملکی به حرف های منصوریان!

استقلال از فقدان یک «بزرگ» رنج می برد. کسی که اجازه ندهد رخت چرک ها را در کوچه بشویند و پیش آفتاب پهن کنند!