سیاسی

دموکراسیِ ترسیدن مثل سگ!

[فردا] اظهارات آشنا تنها بی اخلاقی نبود

دموکراسیِ ترسیدن مثل سگ!