روزنامه ابتکار

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۰۵ کلمه (متوسط ۷٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۹۵۷ نویسه (متوسط ۶۸٫۳۶ نویسه در هر خبر)
74
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۲٬۲۱۲ کلمه (متوسط ۸۷۲٫۲۹ کلمه در هر خبر)
83
۱۱۶٬۶۸۰ نویسه (متوسط ۸٬۳۳۴ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
7
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ابتکار