روزنامه ابتکار

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۰ -
تیتر ۶۹۶ کلمه (متوسط ۸٫۷ کلمه در هر خبر)
92
۶٬۶۴۸ نویسه (متوسط ۸۳٫۱ نویسه در هر خبر)
64
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۸٬۹۷۰ کلمه (متوسط ۳۶۲٫۱۲ کلمه در هر خبر)
44
۲۷۷٬۷۳۸ نویسه (متوسط ۳٬۴۷۲ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۳ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ابتکار