روزنامه ابتکار

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۹۱ کلمه (متوسط ۷٫۵۸ کلمه در هر خبر)
95
۸۷۱ نویسه (متوسط ۷۲٫۵۸ نویسه در هر خبر)
71
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹٬۴۰۶ کلمه (متوسط ۷۸۳٫۸۳ کلمه در هر خبر)
95
۹۱٬۳۰۱ نویسه (متوسط ۷٬۶۰۸ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
8
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ابتکار