روزنامه ابتکار

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۷ -
تیتر ۷۷۴ کلمه (متوسط ۸٫۹ کلمه در هر خبر)
91
۷٬۳۳۱ نویسه (متوسط ۸۴٫۲۶ نویسه در هر خبر)
63
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۶٬۳۶۰ کلمه (متوسط ۴۱۷٫۹۳ کلمه در هر خبر)
52
۳۳۹٬۵۶۹ نویسه (متوسط ۳٬۹۰۳ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۸ خبر
اقتصادی ۲۰ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ابتکار