روزنامه ابتکار

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۱۰ کلمه (متوسط ۷٫۸۶ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۰۶۴ نویسه (متوسط ۷۶ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۲٬۶۳۰ کلمه (متوسط ۹۰۲٫۱۴ کلمه در هر خبر)
79
۱۲۰٬۸۲۸ نویسه (متوسط ۸٬۶۳۱ نویسه در هر خبر)
42
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
7
اخبار تغییر یافته ۱
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ابتکار