فدراسیون والیبال

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۸۳ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۶ کلمه در هر خبر)
82
۸۷۲ نویسه (متوسط ۱۲۴٫۵۷ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۷۷۱ کلمه (متوسط ۲۵۳ کلمه در هر خبر)
29
۱۷٬۰۷۱ نویسه (متوسط ۲٬۴۳۹ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۷ خبر

آخرین اخبار فدراسیون والیبال