فدراسیون والیبال

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۳۴ کلمه (متوسط ۶٫۸ کلمه در هر خبر)
97
۳۱۵ نویسه (متوسط ۶۳ نویسه در هر خبر)
78
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶۱۳ کلمه (متوسط ۱۲۲٫۶ کلمه در هر خبر)
10
۵٬۱۹۳ نویسه (متوسط ۱٬۰۳۹ نویسه در هر خبر)
19
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۵ خبر

آخرین اخبار فدراسیون والیبال