روزنامه عصررسانه

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۹ -
تیتر ۴۸۸ کلمه (متوسط ۸٫۲۷ کلمه در هر خبر)
93
۴٬۶۲۹ نویسه (متوسط ۷۸٫۴۶ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۷٬۱۴۷ کلمه (متوسط ۴۶۰٫۱۲ کلمه در هر خبر)
58
۲۵۸٬۳۹۲ نویسه (متوسط ۴٬۳۸۰ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۲۴ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
استانی ۶ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه عصررسانه