روزنامه عصررسانه

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵ -
تیتر ۳۹۳ کلمه (متوسط ۷٫۱۵ کلمه در هر خبر)
96
۳٬۷۰۸ نویسه (متوسط ۶۷٫۴۲ نویسه در هر خبر)
75
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۹٬۴۹۰ کلمه (متوسط ۵۳۶٫۱۸ کلمه در هر خبر)
69
۲۷۶٬۹۱۳ نویسه (متوسط ۵٬۰۳۵ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۲۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
استانی ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه عصررسانه