روزنامه عصررسانه

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۷ -
تیتر ۴۷۰ کلمه (متوسط ۸٫۲۵ کلمه در هر خبر)
93
۴٬۴۴۵ نویسه (متوسط ۷۷٫۹۸ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۶٬۸۷۴ کلمه (متوسط ۴۷۱٫۴۷ کلمه در هر خبر)
60
۲۵۲٬۸۹۱ نویسه (متوسط ۴٬۴۳۷ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۲۴ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
استانی ۶ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه عصررسانه