وزارت آموزش و پرورش

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۴ -
تیتر ۶۶۰ کلمه (متوسط ۱۲٫۲۲ کلمه در هر خبر)
81
۶٬۳۹۴ نویسه (متوسط ۱۱۸٫۴۱ نویسه در هر خبر)
41
خلاصه ۲٬۰۹۰ کلمه (متوسط ۳۸٫۷ کلمه در هر خبر)
87
۱۹٬۶۴۱ نویسه (متوسط ۳۶۳٫۷۲ نویسه در هر خبر)
42
بدنه ۱۶٬۹۴۸ کلمه (متوسط ۳۱۳٫۸۵ کلمه در هر خبر)
37
۱۵۷٬۶۴۴ نویسه (متوسط ۲٬۹۱۹ نویسه در هر خبر)
68
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵۴
100
اخبار تغییر یافته ۴
81
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۲۰ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۲۹ خبر

آخرین اخبار وزارت آموزش و پرورش