وزارت آموزش و پرورش

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۶ -
تیتر ۱٬۱۸۹ کلمه (متوسط ۱۲٫۳۹ کلمه در هر خبر)
81
۱۱٬۵۰۴ نویسه (متوسط ۱۱۹٫۸۳ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۳٬۲۱۵ کلمه (متوسط ۳۳٫۴۹ کلمه در هر خبر)
95
۲۹٬۹۷۴ نویسه (متوسط ۳۱۲٫۲۳ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۲۵٬۹۶۹ کلمه (متوسط ۲۷۰٫۵۱ کلمه در هر خبر)
31
۲۴۳٬۵۷۵ نویسه (متوسط ۲٬۵۳۷ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹۶
100
اخبار تغییر یافته ۱۷
55
اخبار حذف شده ۱
30
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱۷ خبر
فرهنگی ۲۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۳۸ خبر

آخرین اخبار وزارت آموزش و پرورش