وزارت آموزش و پرورش

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۴ -
تیتر ۱٬۰۰۱ کلمه (متوسط ۱۳٫۵۳ کلمه در هر خبر)
77
۹٬۶۵۳ نویسه (متوسط ۱۳۰٫۴۵ نویسه در هر خبر)
33
خلاصه ۳٬۲۴۷ کلمه (متوسط ۴۳٫۸۸ کلمه در هر خبر)
80
۳۰٬۶۸۰ نویسه (متوسط ۴۱۴٫۵۹ نویسه در هر خبر)
26
بدنه ۲۴٬۶۲۸ کلمه (متوسط ۳۳۲٫۸۱ کلمه در هر خبر)
40
۲۳۱٬۵۵۳ نویسه (متوسط ۳٬۱۲۹ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷۴
100
اخبار تغییر یافته ۱۴
52
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اجتماعی ۹ خبر
فرهنگی ۲۹ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
استانی ۲۹ خبر

آخرین اخبار وزارت آموزش و پرورش