وزارت آموزش و پرورش

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۸ -
تیتر ۵۹۹ کلمه (متوسط ۱۲٫۴۸ کلمه در هر خبر)
80
۵٬۸۵۳ نویسه (متوسط ۱۲۱٫۹۴ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۱٬۳۵۲ کلمه (متوسط ۲۸٫۱۷ کلمه در هر خبر)
93
۱۳٬۰۷۰ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۲۹ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱۳٬۱۷۳ کلمه (متوسط ۲۷۴٫۴۴ کلمه در هر خبر)
32
۱۲۱٬۷۳۴ نویسه (متوسط ۲٬۵۳۶ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۸
100
اخبار تغییر یافته ۵
73
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
استانی ۲۱ خبر

آخرین اخبار وزارت آموزش و پرورش