وزارت آموزش و پرورش

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۹۱ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۸۸۲ نویسه (متوسط ۱۲۶ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۲۴۲ کلمه (متوسط ۳۴٫۵۷ کلمه در هر خبر)
93
۲٬۱۹۱ نویسه (متوسط ۳۱۳ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۲٬۱۱۹ کلمه (متوسط ۳۰۲٫۷۱ کلمه در هر خبر)
36
۱۹٬۹۷۶ نویسه (متوسط ۲٬۸۵۴ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۱
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار وزارت آموزش و پرورش