وزارت آموزش و پرورش

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۷۶ کلمه (متوسط ۱۲٫۶۷ کلمه در هر خبر)
80
۶۵۷ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۵ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۱۷۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۸۳ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۵۶۹ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۵ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲٬۷۴۴ کلمه (متوسط ۴۵۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
58
۲۶٬۷۲۱ نویسه (متوسط ۴٬۴۵۴ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۱
58
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۴ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت آموزش و پرورش