وزارت آموزش و پرورش

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۶ -
تیتر ۱٬۲۳۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۸۹ کلمه در هر خبر)
79
۱۱٬۸۸۷ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۸۲ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۲٬۹۴۷ کلمه (متوسط ۳۰٫۷ کلمه در هر خبر)
99
۲۷٬۴۵۶ نویسه (متوسط ۲۸۶ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۲۸٬۳۶۴ کلمه (متوسط ۲۹۵٫۴۶ کلمه در هر خبر)
35
۲۵۳٬۲۳۴ نویسه (متوسط ۲٬۶۳۸ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹۶
100
اخبار تغییر یافته ۵
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اجتماعی ۸ خبر
فرهنگی ۳۴ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
استانی ۴۶ خبر

آخرین اخبار وزارت آموزش و پرورش