وزارت آموزش و پرورش

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۸ -
تیتر ۶۶۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۵۳ کلمه در هر خبر)
83
۶٬۷۵۲ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۴۱ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۱٬۹۸۹ کلمه (متوسط ۳۴٫۲۹ کلمه در هر خبر)
93
۱۹٬۲۳۳ نویسه (متوسط ۳۳۱٫۶ نویسه در هر خبر)
52
بدنه ۱۶٬۸۳۴ کلمه (متوسط ۲۹۰٫۲۴ کلمه در هر خبر)
34
۱۵۷٬۲۲۳ نویسه (متوسط ۲٬۷۱۱ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵۸
100
اخبار تغییر یافته ۵
78
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۲۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۲۳ خبر

آخرین اخبار وزارت آموزش و پرورش