وزارت آموزش و پرورش

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۳۳ کلمه (متوسط ۱۳٫۳ کلمه در هر خبر)
78
۱٬۳۶۹ نویسه (متوسط ۱۳۶٫۹ نویسه در هر خبر)
28
خلاصه ۳۲۲ کلمه (متوسط ۳۲٫۲ کلمه در هر خبر)
96
۳٬۰۸۷ نویسه (متوسط ۳۰۸٫۷ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۲٬۸۰۵ کلمه (متوسط ۲۸۰٫۵ کلمه در هر خبر)
32
۲۶٬۱۹۵ نویسه (متوسط ۲٬۶۲۰ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۱
75
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۵ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار وزارت آموزش و پرورش