باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۸۲ نویسه (متوسط ۸۲ نویسه در هر خبر)
65
right ۱۵ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
50
۱۵۳ نویسه (متوسط ۱۵۳ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۸۲ کلمه (متوسط ۸۲ کلمه در هر خبر)
4
۸۲۷ نویسه (متوسط ۸۲۷ نویسه در هر خبر)
13
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان

هیچ مطلبی با مشخصات خواسته‌شده یافت نشد!