باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۹ -
تیتر ۷۵۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۴ کلمه در هر خبر)
85
۷٬۲۰۰ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۳۵ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۱٬۴۰۲ کلمه (متوسط ۲۰٫۳۲ کلمه در هر خبر)
67
۱۲٬۶۵۰ نویسه (متوسط ۱۸۳٫۳۳ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۱۹٬۸۲۷ کلمه (متوسط ۲۸۷٫۳۵ کلمه در هر خبر)
33
۱۸۸٬۱۷۳ نویسه (متوسط ۲٬۷۲۷ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۱۵۹ (متوسط ۲٫۳ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۴۶
66
اخبار تغییر یافته ۵
81
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
ورزشی ۲۰ خبر
استانی ۹ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان