باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۰۲ -
تیتر ۸٬۹۸۹ کلمه (متوسط ۹٫۹۷ کلمه در هر خبر)
88
۸۴٬۶۷۷ نویسه (متوسط ۹۳٫۸۸ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۱۹٬۵۳۲ کلمه (متوسط ۲۱٫۶۵ کلمه در هر خبر)
72
۱۸۱٬۷۷۱ نویسه (متوسط ۲۰۱٫۵۲ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۲۶۵٬۵۷۱ کلمه (متوسط ۲۹۴٫۴۲ کلمه در هر خبر)
34
۲٬۵۳۲٬۲۲۲ نویسه (متوسط ۲٬۸۰۷ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۲٬۶۹۴ (متوسط ۲٫۹۹ کلیدواژه در هر خبر)
91
خبرهای عکس‌دار ۸۲۹
91
اخبار تغییر یافته ۲۹۰
19
اخبار حذف شده ۲
85
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۹ خبر
اقتصادی ۵۳ خبر
اجتماعی ۴۳ خبر
بین‌الملل ۷۰ خبر
فرهنگی ۳۶ خبر
علمی-فناوری ۱۲۵ خبر
ورزشی ۷۳ خبر
استانی ۴۲۸ خبر
فیلم ۲۵ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان