باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۶ -
تیتر ۴۴۵ کلمه (متوسط ۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
89
۴٬۱۲۳ نویسه (متوسط ۸۹٫۶۳ نویسه در هر خبر)
60
summary ۸۳۷ کلمه (متوسط ۱۸٫۲ کلمه در هر خبر)
60
۷٬۷۲۰ نویسه (متوسط ۱۶۷٫۸۳ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۲۱٬۴۰۴ کلمه (متوسط ۴۶۵٫۳ کلمه در هر خبر)
59
۱۹۷٬۷۳۴ نویسه (متوسط ۴٬۲۹۹ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۱۰۵ (متوسط ۲٫۲۸ کلیدواژه در هر خبر)
91
خبرهای عکس‌دار ۳۸
82
اخبار تغییر یافته ۷
61
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۶ خبر
ورزشی ۱۸ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان