وزارت امور اقتصادی و دارایی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۳ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۱۰۶ نویسه (متوسط ۱۰۶ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۲۶ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۲۲۳ نویسه (متوسط ۲۲۳ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۳۲۵ کلمه (متوسط ۳۲۵ کلمه در هر خبر)
39
۲٬۸۱۶ نویسه (متوسط ۲٬۸۱۶ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت امور اقتصادی و دارایی