وزارت امور اقتصادی و دارایی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۶۱ کلمه (متوسط ۱۵٫۲۵ کلمه در هر خبر)
72
۵۷۹ نویسه (متوسط ۱۴۴٫۷۵ نویسه در هر خبر)
23
خلاصه ۱۹۷ کلمه (متوسط ۴۹٫۲۵ کلمه در هر خبر)
72
۱٬۷۸۲ نویسه (متوسط ۴۴۵٫۵ نویسه در هر خبر)
17
بدنه ۱٬۵۹۴ کلمه (متوسط ۳۹۸٫۵ کلمه در هر خبر)
49
۱۵٬۵۴۳ نویسه (متوسط ۳٬۸۸۶ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
75
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت امور اقتصادی و دارایی