روزنامه مردم‌سالاری

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۶ کلمه (متوسط ۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
90
۵۲۹ نویسه (متوسط ۸۸٫۱۷ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۹۷۹ کلمه (متوسط ۳۲۹٫۸۳ کلمه در هر خبر)
39
۱۸٬۰۸۳ نویسه (متوسط ۳٬۰۱۴ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۳ خبر

آخرین اخبار روزنامه مردم‌سالاری