مردم‌سالاری‌آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۹ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۱۸۷ نویسه (متوسط ۹۳٫۵ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۷۴ کلمه (متوسط ۳۷ کلمه در هر خبر)
90
۶۳۳ نویسه (متوسط ۳۱۶٫۵ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۱٬۸۸۸ کلمه (متوسط ۹۴۴ کلمه در هر خبر)
74
۱۶٬۹۴۹ نویسه (متوسط ۸٬۴۷۴ نویسه در هر خبر)
44
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار مردم‌سالاری‌آنلاین