مردم‌سالاری‌آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳ -
تیتر ۴۱۶ کلمه (متوسط ۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
89
۴٬۳۴۱ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۹۵ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۱٬۳۱۴ کلمه (متوسط ۳۰٫۵۶ کلمه در هر خبر)
99
۱۲٬۰۲۹ نویسه (متوسط ۲۷۹٫۷۴ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۱۸٬۴۴۶ کلمه (متوسط ۴۲۸٫۹۸ کلمه در هر خبر)
54
۱۷۴٬۹۲۷ نویسه (متوسط ۴٬۰۶۸ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۷۱ (متوسط ۱٫۶۵ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۴
9
اخبار تغییر یافته ۱
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار مردم‌سالاری‌آنلاین