مردم‌سالاری‌آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۲۱۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۱ کلمه در هر خبر)
87
۲٬۲۳۹ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۶۲ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۵۷۷ کلمه (متوسط ۲۷٫۴۸ کلمه در هر خبر)
91
۵٬۴۱۶ نویسه (متوسط ۲۵۷٫۹ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۷٬۲۷۹ کلمه (متوسط ۳۴۶٫۶۲ کلمه در هر خبر)
42
۶۸٬۶۹۶ نویسه (متوسط ۳٬۲۷۱ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۴۱ (متوسط ۱٫۹۵ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۸
38
اخبار تغییر یافته ۲
76
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار مردم‌سالاری‌آنلاین