مردم‌سالاری‌آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵ -
تیتر ۳۳۳ کلمه (متوسط ۹٫۵۱ کلمه در هر خبر)
89
۳٬۵۱۸ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۵۱ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۱٬۱۱۹ کلمه (متوسط ۳۱٫۹۷ کلمه در هر خبر)
97
۱۰٬۲۹۷ نویسه (متوسط ۲۹۴٫۲ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۱۴٬۵۶۶ کلمه (متوسط ۴۱۶٫۱۷ کلمه در هر خبر)
52
۱۳۵٬۸۷۲ نویسه (متوسط ۳٬۸۸۲ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۵۲ (متوسط ۱٫۴۹ کلیدواژه در هر خبر)
59
خبرهای عکس‌دار ۱۹
54
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار مردم‌سالاری‌آنلاین