مردم‌سالاری‌آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۵ کلمه (متوسط ۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
93
۲۶۷ نویسه (متوسط ۸۹ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۱۰۵ کلمه (متوسط ۳۵ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۰۰۸ نویسه (متوسط ۳۳۶ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۴٬۴۸۷ کلمه (متوسط ۱٬۴۹۵٫۶۷ کلمه در هر خبر)
0
۴۱٬۸۷۸ نویسه (متوسط ۱۳٬۹۵۹ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۱
33
اخبار تغییر یافته ۱
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار مردم‌سالاری‌آنلاین