ابنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۶ -
تیتر ۴۲۱ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۹ کلمه در هر خبر)
83
۳٬۹۷۰ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۲۸ نویسه در هر خبر)
46
summary ۹۳۶ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۸٬۵۴۰ نویسه (متوسط ۲۳۷٫۲۲ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۹٬۱۴۴ کلمه (متوسط ۲۵۴ کلمه در هر خبر)
29
۸۲٬۹۱۱ نویسه (متوسط ۲٬۳۰۳ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۷
75
اخبار تغییر یافته ۵
65
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر

آخرین اخبار ابنا