ابنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۱۷۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۵ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۶۸۶ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۳۸ نویسه در هر خبر)
49
summary ۳۱۲ کلمه (متوسط ۱۹٫۵ کلمه در هر خبر)
65
۲٬۹۸۲ نویسه (متوسط ۱۸۶٫۳۸ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۳٬۹۷۲ کلمه (متوسط ۲۴۸٫۲۵ کلمه در هر خبر)
28
۳۶٬۲۸۴ نویسه (متوسط ۲٬۲۶۸ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۵
93
اخبار تغییر یافته ۱
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار ابنا