ابنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۳ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۳۱۸ نویسه (متوسط ۱۰۶ نویسه در هر خبر)
49
summary ۶۲ کلمه (متوسط ۲۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
68
۵۹۶ نویسه (متوسط ۱۹۸٫۶۷ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۴۶۶ کلمه (متوسط ۱۵۵٫۳۳ کلمه در هر خبر)
15
۴٬۳۲۴ نویسه (متوسط ۱٬۴۴۱ نویسه در هر خبر)
29
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار ابنا