ابنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۱ -
تیتر ۷۳۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۰۸ کلمه در هر خبر)
82
۷٬۰۵۳ نویسه (متوسط ۱۱۵٫۶۲ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۱٬۸۵۱ کلمه (متوسط ۳۰٫۳۴ کلمه در هر خبر)
99
۱۶٬۸۲۲ نویسه (متوسط ۲۷۵٫۷۷ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۲۰٬۴۸۳ کلمه (متوسط ۳۳۵٫۷۹ کلمه در هر خبر)
40
۱۹۴٬۲۸۹ نویسه (متوسط ۳٬۱۸۵ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۶
75
اخبار تغییر یافته ۹
63
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۰ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار ابنا