ابنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۵ کلمه در هر خبر)
83
۴۳۳ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۲۵ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۷۶ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
63
۷۰۲ نویسه (متوسط ۱۷۵٫۵ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۸۳۸ کلمه (متوسط ۲۰۹٫۵ کلمه در هر خبر)
22
۷٬۷۹۰ نویسه (متوسط ۱٬۹۴۸ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار ابنا