مفدا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۷ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۲۶۲ نویسه (متوسط ۸۷٫۳۳ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۳۹ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
43
۴۱۹ نویسه (متوسط ۱۳۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۵۹۷ کلمه (متوسط ۱۹۹ کلمه در هر خبر)
21
۶٬۱۰۲ نویسه (متوسط ۲٬۰۳۴ نویسه در هر خبر)
45
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۲٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار مفدا