مفدا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۸ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۲۶۳ نویسه (متوسط ۱۳۱٫۵ نویسه در هر خبر)
32
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۹۷ کلمه (متوسط ۹۸٫۵ کلمه در هر خبر)
6
۱٬۷۲۸ نویسه (متوسط ۸۶۴ نویسه در هر خبر)
14
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار مفدا