مفدا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۷ کلمه (متوسط ۱۷ کلمه در هر خبر)
67
۱۸۲ نویسه (متوسط ۱۸۲ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۴۰ کلمه (متوسط ۴۰ کلمه در هر خبر)
85
۴۱۲ نویسه (متوسط ۴۱۲ نویسه در هر خبر)
27
بدنه ۴٬۶۲۲ کلمه (متوسط ۴٬۶۲۲ کلمه در هر خبر)
0
۴۵٬۵۲۵ نویسه (متوسط ۴۵٬۵۲۵ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار مفدا