روزنامه اطلاعات

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۶ -
تیتر ۹۵۳ کلمه (متوسط ۸٫۲۲ کلمه در هر خبر)
93
۹٬۰۴۶ نویسه (متوسط ۷۷٫۹۸ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷۳٬۰۱۶ کلمه (متوسط ۶۲۹٫۴۵ کلمه در هر خبر)
82
۶۸۷٬۵۶۹ نویسه (متوسط ۵٬۹۲۷ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵۳
45
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۱ خبر
اقتصادی ۲۷ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۲۱ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۸ خبر

آخرین اخبار روزنامه اطلاعات