روزنامه اطلاعات

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۷ -
تیتر ۸۹۷ کلمه (متوسط ۸٫۳۸ کلمه در هر خبر)
92
۸٬۶۷۰ نویسه (متوسط ۸۱٫۰۳ نویسه در هر خبر)
65
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۹٬۳۰۰ کلمه (متوسط ۴۶۰٫۷۵ کلمه در هر خبر)
58
۴۷۲٬۸۷۶ نویسه (متوسط ۴٬۴۱۹ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۶
33
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۴ خبر
اقتصادی ۲۴ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۲۳ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۵ خبر
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار روزنامه اطلاعات