فدراسیون تیراندازی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۸۸ نویسه (متوسط ۸۸ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۱۷ کلمه (متوسط ۱۷ کلمه در هر خبر)
56
۱۶۵ نویسه (متوسط ۱۶۵ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۱۷۵ کلمه (متوسط ۱۷۵ کلمه در هر خبر)
17
۱٬۶۱۸ نویسه (متوسط ۱٬۶۱۸ نویسه در هر خبر)
34
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون تیراندازی