فدراسیون تیراندازی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۴ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۲۵۶ نویسه (متوسط ۱۲۸ نویسه در هر خبر)
34
خلاصه ۳۶ کلمه (متوسط ۱۸ کلمه در هر خبر)
60
۳۷۲ نویسه (متوسط ۱۸۶ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۱۶۷ کلمه (متوسط ۸۳٫۵ کلمه در هر خبر)
4
۱٬۵۹۶ نویسه (متوسط ۷۹۸ نویسه در هر خبر)
13
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون تیراندازی