فدراسیون تیراندازی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۲۰ کلمه (متوسط ۲۰ کلمه در هر خبر)
58
۲۱۴ نویسه (متوسط ۲۱۴ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۱۷ کلمه (متوسط ۱۷ کلمه در هر خبر)
56
۱۶۲ نویسه (متوسط ۱۶۲ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۲۹۷ کلمه (متوسط ۲۹۷ کلمه در هر خبر)
35
۲٬۷۳۰ نویسه (متوسط ۲٬۷۳۰ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون تیراندازی