فدراسیون تیراندازی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۲ کلمه در هر خبر)
87
۵۲۷ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۴ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۱۱۰ کلمه (متوسط ۲۲ کلمه در هر خبر)
73
۱٬۰۶۵ نویسه (متوسط ۲۱۳ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۶۷۷ کلمه (متوسط ۱۳۵٫۴ کلمه در هر خبر)
12
۶٬۷۳۱ نویسه (متوسط ۱٬۳۴۶ نویسه در هر خبر)
27
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار فدراسیون تیراندازی