فدراسیون تیراندازی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۹۵ نویسه (متوسط ۹۵ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۱۷ کلمه (متوسط ۱۷ کلمه در هر خبر)
56
۱۵۷ نویسه (متوسط ۱۵۷ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۱۱۰ کلمه (متوسط ۱۱۰ کلمه در هر خبر)
8
۱٬۰۱۴ نویسه (متوسط ۱٬۰۱۴ نویسه در هر خبر)
18
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون تیراندازی