سازمان نظام پزشکی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۶ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۲۵۰ نویسه (متوسط ۱۲۵ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۸۳ کلمه (متوسط ۴۱٫۵ کلمه در هر خبر)
83
۷۷۵ نویسه (متوسط ۳۸۷٫۵ نویسه در هر خبر)
35
بدنه ۴۹۸ کلمه (متوسط ۲۴۹ کلمه در هر خبر)
28
۴٬۷۲۲ نویسه (متوسط ۲٬۳۶۱ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار سازمان نظام پزشکی