سازمان نظام پزشکی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
84
۳۴۰ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۳۳ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۱۱۱ کلمه (متوسط ۳۷ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۰۵۳ نویسه (متوسط ۳۵۱ نویسه در هر خبر)
46
بدنه ۲٬۰۶۲ کلمه (متوسط ۶۸۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
91
۱۸٬۴۱۳ نویسه (متوسط ۶٬۱۳۸ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار سازمان نظام پزشکی