سازمان نظام پزشکی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۶ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۳۰۷ نویسه (متوسط ۷۶٫۷۵ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۱۳۰ کلمه (متوسط ۳۲٫۵ کلمه در هر خبر)
96
۱٬۱۹۳ نویسه (متوسط ۲۹۸٫۲۵ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۱٬۶۹۵ کلمه (متوسط ۴۲۳٫۷۵ کلمه در هر خبر)
53
۱۵٬۴۸۴ نویسه (متوسط ۳٬۸۷۱ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
37
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر

آخرین اخبار سازمان نظام پزشکی