سازمان نظام پزشکی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱۸۰ نویسه (متوسط ۹۰ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۸۲ کلمه (متوسط ۴۱ کلمه در هر خبر)
84
۷۵۰ نویسه (متوسط ۳۷۵ نویسه در هر خبر)
39
بدنه ۷۶۶ کلمه (متوسط ۳۸۳ کلمه در هر خبر)
47
۶٬۶۷۹ نویسه (متوسط ۳٬۳۴۰ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار سازمان نظام پزشکی