سازمان نظام پزشکی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۷۷ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۶۷۰ نویسه (متوسط ۹۵٫۷۱ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۱۵۴ کلمه (متوسط ۲۲ کلمه در هر خبر)
73
۱٬۴۰۵ نویسه (متوسط ۲۰۰٫۷۱ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۱٬۳۳۹ کلمه (متوسط ۱۹۱٫۲۹ کلمه در هر خبر)
20
۱۱٬۹۰۶ نویسه (متوسط ۱٬۷۰۱ نویسه در هر خبر)
36
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
71
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار سازمان نظام پزشکی