سازمان نظام پزشکی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۴۶ کلمه (متوسط ۹٫۲ کلمه در هر خبر)
90
۴۷۶ نویسه (متوسط ۹۵٫۲ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۱۸۰ کلمه (متوسط ۳۶ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۷۳۹ نویسه (متوسط ۳۴۷٫۸ نویسه در هر خبر)
47
بدنه ۱٬۹۸۵ کلمه (متوسط ۳۹۷ کلمه در هر خبر)
49
۱۸٬۶۴۵ نویسه (متوسط ۳٬۷۲۹ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار سازمان نظام پزشکی