خرداد

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۷ -
تیتر ۴۷۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۴٬۵۲۸ نویسه (متوسط ۹۶٫۳۴ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۵۲۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۳ کلمه در هر خبر)
37
۴٬۷۹۷ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۰۶ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۲۴٬۱۵۲ کلمه (متوسط ۵۱۳٫۸۷ کلمه در هر خبر)
66
۲۲۶٬۸۰۴ نویسه (متوسط ۴٬۸۲۶ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۷۷ (متوسط ۱٫۶۴ کلیدواژه در هر خبر)
65
خبرهای عکس‌دار ۱۶
34
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۱ خبر

آخرین اخبار خرداد