فدراسیون موتورسواری و اتوموبیل‌رانی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۱ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۱۱۰ نویسه (متوسط ۱۱۰ نویسه در هر خبر)
46
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۹۰ کلمه (متوسط ۳۹۰ کلمه در هر خبر)
48
۳٬۲۹۱ نویسه (متوسط ۳٬۲۹۱ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون موتورسواری و اتوموبیل‌رانی