فدراسیون موتورسواری و اتوموبیل‌رانی

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۴۴ کلمه (متوسط ۴۴ کلمه در هر خبر)
0
۴۳۱ نویسه (متوسط ۴۳۱ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۴۴ کلمه (متوسط ۴۴ کلمه در هر خبر)
80
۳۹۷ نویسه (متوسط ۳۹۷ نویسه در هر خبر)
32
بدنه ۶۵۴ کلمه (متوسط ۶۵۴ کلمه در هر خبر)
86
۵٬۷۰۹ نویسه (متوسط ۵٬۷۰۹ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون موتورسواری و اتوموبیل‌رانی