فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۷ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۲۷۴ نویسه (متوسط ۹۱٫۳۳ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۵۲ کلمه (متوسط ۱۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
57
۵۰۱ نویسه (متوسط ۱۶۷ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۲۴۳ کلمه (متوسط ۸۱ کلمه در هر خبر)
4
۲٬۲۹۸ نویسه (متوسط ۷۶۶ نویسه در هر خبر)
12
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو