فدراسیون شنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۶ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۱۵۴ نویسه (متوسط ۷۷ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۵۴ کلمه (متوسط ۲۷ کلمه در هر خبر)
90
۴۸۸ نویسه (متوسط ۲۴۴ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۸۴۵ کلمه (متوسط ۴۲۲٫۵ کلمه در هر خبر)
53
۸٬۴۳۴ نویسه (متوسط ۴٬۲۱۷ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون شنا