فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۵ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
73
۱۵۶ نویسه (متوسط ۱۵۶ نویسه در هر خبر)
16
خلاصه ۲۰ کلمه (متوسط ۲۰ کلمه در هر خبر)
66
۱۹۵ نویسه (متوسط ۱۹۵ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۲۷۰ کلمه (متوسط ۲۷۰ کلمه در هر خبر)
31
۲٬۶۳۹ نویسه (متوسط ۲٬۶۳۹ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو