وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۴۶ کلمه (متوسط ۱۴٫۶ کلمه در هر خبر)
74
۱٬۴۴۵ نویسه (متوسط ۱۴۴٫۵ نویسه در هر خبر)
23
خلاصه ۲۷۹ کلمه (متوسط ۲۷٫۹ کلمه در هر خبر)
93
۲٬۶۳۹ نویسه (متوسط ۲۶۳٫۹ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۲٬۸۰۱ کلمه (متوسط ۲۸۰٫۱ کلمه در هر خبر)
32
۲۶٬۹۴۰ نویسه (متوسط ۲٬۶۹۴ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۲
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر

آخرین اخبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری