وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۱۹ کلمه (متوسط ۱۳٫۲۲ کلمه در هر خبر)
78
۱٬۱۸۶ نویسه (متوسط ۱۳۱٫۷۸ نویسه در هر خبر)
32
خلاصه ۳۲۸ کلمه (متوسط ۳۶٫۴۴ کلمه در هر خبر)
90
۳٬۱۴۲ نویسه (متوسط ۳۴۹٫۱۱ نویسه در هر خبر)
47
بدنه ۳٬۵۰۲ کلمه (متوسط ۳۸۹٫۱۱ کلمه در هر خبر)
48
۳۴٬۱۲۷ نویسه (متوسط ۳٬۷۹۲ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۷ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری