وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۶۷ کلمه (متوسط ۱۳٫۴ کلمه در هر خبر)
78
۶۴۰ نویسه (متوسط ۱۲۸ نویسه در هر خبر)
34
summary ۲۲۵ کلمه (متوسط ۴۵ کلمه در هر خبر)
78
۲٬۲۶۳ نویسه (متوسط ۴۵۲٫۶ نویسه در هر خبر)
14
بدنه ۲٬۰۷۱ کلمه (متوسط ۴۱۴٫۲ کلمه در هر خبر)
52
۱۸٬۹۳۵ نویسه (متوسط ۳٬۷۸۷ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر

آخرین اخبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری