وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۸۵ کلمه (متوسط ۱۲٫۱۴ کلمه در هر خبر)
81
۸۷۴ نویسه (متوسط ۱۲۴٫۸۶ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۲۲۵ کلمه (متوسط ۳۲٫۱۴ کلمه در هر خبر)
96
۲٬۲۷۸ نویسه (متوسط ۳۲۵٫۴۳ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۳٬۵۷۳ کلمه (متوسط ۵۱۰٫۴۳ کلمه در هر خبر)
65
۳۴٬۵۵۴ نویسه (متوسط ۴٬۹۳۶ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری