وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۷۶ کلمه (متوسط ۱۴٫۶۷ کلمه در هر خبر)
74
۱٬۶۹۹ نویسه (متوسط ۱۴۱٫۵۸ نویسه در هر خبر)
25
خلاصه ۴۵۹ کلمه (متوسط ۳۸٫۲۵ کلمه در هر خبر)
88
۴٬۲۷۶ نویسه (متوسط ۳۵۶٫۳۳ نویسه در هر خبر)
44
بدنه ۵٬۰۸۵ کلمه (متوسط ۴۲۳٫۷۵ کلمه در هر خبر)
53
۵۰٬۰۷۱ نویسه (متوسط ۴٬۱۷۳ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۲
58
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۸ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری