وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۱۱۴ کلمه (متوسط ۱۴٫۲۵ کلمه در هر خبر)
75
۱٬۱۳۰ نویسه (متوسط ۱۴۱٫۲۵ نویسه در هر خبر)
25
خلاصه ۲۵۱ کلمه (متوسط ۳۱٫۳۸ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۴۷۳ نویسه (متوسط ۳۰۹٫۱۲ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۳٬۵۰۵ کلمه (متوسط ۴۳۸٫۱۲ کلمه در هر خبر)
55
۳۵٬۸۴۲ نویسه (متوسط ۴٬۴۸۰ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۷ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری