وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۲ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۲۴۶ نویسه (متوسط ۱۲۳ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۷۸ کلمه (متوسط ۳۹ کلمه در هر خبر)
87
۷۷۰ نویسه (متوسط ۳۸۵ نویسه در هر خبر)
35
بدنه ۲۵۰ کلمه (متوسط ۱۲۵ کلمه در هر خبر)
10
۲٬۵۹۲ نویسه (متوسط ۱٬۲۹۶ نویسه در هر خبر)
26
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری