وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۳ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۱۴۸ نویسه (متوسط ۱۴۸ نویسه در هر خبر)
21
خلاصه ۴۲ کلمه (متوسط ۴۲ کلمه در هر خبر)
82
۳۸۸ نویسه (متوسط ۳۸۸ نویسه در هر خبر)
35
بدنه ۳۲۶ کلمه (متوسط ۳۲۶ کلمه در هر خبر)
39
۳٬۳۰۷ نویسه (متوسط ۳٬۳۰۷ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری