حوزه

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۶ -
تیتر ۱٬۰۰۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
86
۹٬۵۶۶ نویسه (متوسط ۹۹٫۶۵ نویسه در هر خبر)
53
summary ۳٬۳۳۹ کلمه (متوسط ۳۴٫۷۸ کلمه در هر خبر)
93
۳۱٬۲۲۱ نویسه (متوسط ۳۲۵٫۲۲ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۴۸٬۲۶۳ کلمه (متوسط ۵۰۲٫۷۴ کلمه در هر خبر)
64
۴۴۸٬۴۳۵ نویسه (متوسط ۴٬۶۷۱ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۳۶۰ (متوسط ۳٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۹۶
100
اخبار تغییر یافته ۴۹
0
اخبار حذف شده ۱
30
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۱۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
استانی ۵۶ خبر

آخرین اخبار حوزه