حوزه

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۸ کلمه (متوسط ۱۸ کلمه در هر خبر)
64
۱۷۶ نویسه (متوسط ۱۷۶ نویسه در هر خبر)
2
خلاصه ۳۴ کلمه (متوسط ۳۴ کلمه در هر خبر)
94
۲۹۱ نویسه (متوسط ۲۹۱ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۳۳۲ کلمه (متوسط ۳۳۲ کلمه در هر خبر)
40
۳٬۰۰۲ نویسه (متوسط ۳٬۰۰۲ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار حوزه