حوزه

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۴ -
تیتر ۱٬۲۹۱ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۲ کلمه در هر خبر)
84
۱۲٬۰۹۶ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۱۱ نویسه در هر خبر)
49
summary ۳٬۹۷۰ کلمه (متوسط ۳۴٫۸۲ کلمه در هر خبر)
93
۳۶٬۵۷۷ نویسه (متوسط ۳۲۰٫۸۵ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۴۷٬۰۹۱ کلمه (متوسط ۴۱۳٫۰۸ کلمه در هر خبر)
51
۴۲۹٬۳۷۱ نویسه (متوسط ۳٬۷۶۶ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۴۴۶ (متوسط ۳٫۹۱ کلیدواژه در هر خبر)
74
خبرهای عکس‌دار ۱۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۳۹
14
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۷۲ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار حوزه