حوزه

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۲ -
تیتر ۱٬۱۰۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۳ کلمه در هر خبر)
85
۱۰٬۳۳۹ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۳۶ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۳٬۷۱۶ کلمه (متوسط ۳۶٫۴۳ کلمه در هر خبر)
90
۳۳٬۵۲۱ نویسه (متوسط ۳۲۸٫۶۴ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۵۹٬۴۵۷ کلمه (متوسط ۵۸۲٫۹۱ کلمه در هر خبر)
76
۵۳۶٬۴۱۷ نویسه (متوسط ۵٬۲۵۹ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۳۹۶ (متوسط ۳٫۸۸ کلیدواژه در هر خبر)
74
خبرهای عکس‌دار ۱۰۲
100
اخبار تغییر یافته ۶
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۱۶ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۵۳ خبر

آخرین اخبار حوزه