خامنه‌ای.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۱ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۱۰۲ نویسه (متوسط ۱۰۲ نویسه در هر خبر)
52
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۳۹ کلمه (متوسط ۱۳۹ کلمه در هر خبر)
12
۱٬۴۱۵ نویسه (متوسط ۱٬۴۱۵ نویسه در هر خبر)
29
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار خامنه‌ای.آی‌آر