خامنه‌ای.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۲ کلمه (متوسط ۶ کلمه در هر خبر)
100
۱۱۸ نویسه (متوسط ۵۹ نویسه در هر خبر)
80
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷۹ کلمه (متوسط ۳۹٫۵ کلمه در هر خبر)
0
۸۵۹ نویسه (متوسط ۴۳۰ نویسه در هر خبر)
3
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خامنه‌ای.آی‌آر