خامنه‌ای.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۵ کلمه در هر خبر)
80
۱۰۴ نویسه (متوسط ۵۲ نویسه در هر خبر)
85
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۳ کلمه (متوسط ۲۱٫۵ کلمه در هر خبر)
0
۴۸۴ نویسه (متوسط ۲۴۲ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار خامنه‌ای.آی‌آر