خامنه‌ای.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۴٫۵ کلمه در هر خبر)
70
۱۰۹ نویسه (متوسط ۵۴٫۵ نویسه در هر خبر)
83
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۵۱ کلمه (متوسط ۱۲۵٫۵ کلمه در هر خبر)
10
۲٬۵۱۴ نویسه (متوسط ۱٬۲۵۷ نویسه در هر خبر)
25
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار خامنه‌ای.آی‌آر