۵۹۸

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۷ -
تیتر ۵۸۱ کلمه (متوسط ۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
92
۵٬۴۰۲ نویسه (متوسط ۸۰٫۶۳ نویسه در هر خبر)
66
right ۱٬۹۳۳ کلمه (متوسط ۲۸٫۸۵ کلمه در هر خبر)
96
۱۷٬۶۱۱ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۸۵ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۳۵٬۸۷۸ کلمه (متوسط ۵۳۵٫۴۹ کلمه در هر خبر)
69
۳۳۰٬۸۷۳ نویسه (متوسط ۴٬۹۳۸ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۴۵ (متوسط ۰٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
26
خبرهای عکس‌دار ۱۷
25
اخبار تغییر یافته ۲
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۹ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ۵۹۸