۵۹۸

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴ -
تیتر ۲۷۴ کلمه (متوسط ۸٫۰۶ کلمه در هر خبر)
93
۲٬۷۴۱ نویسه (متوسط ۸۰٫۶۲ نویسه در هر خبر)
66
right ۱٬۱۳۲ کلمه (متوسط ۳۳٫۲۹ کلمه در هر خبر)
95
۱۰٬۲۷۸ نویسه (متوسط ۳۰۲٫۲۹ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۱۳٬۳۷۸ کلمه (متوسط ۳۹۳٫۴۷ کلمه در هر خبر)
49
۱۲۴٬۳۷۸ نویسه (متوسط ۳٬۶۵۸ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۴۴ (متوسط ۱٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
51
خبرهای عکس‌دار ۱۴
41
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ۵۹۸