۵۹۸

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۳ کلمه (متوسط ۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
95
۲۴۹ نویسه (متوسط ۸۳ نویسه در هر خبر)
64
right ۶۳ کلمه (متوسط ۲۱ کلمه در هر خبر)
70
۶۰۱ نویسه (متوسط ۲۰۰٫۳۳ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۳٬۰۳۷ کلمه (متوسط ۱٬۰۱۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
65
۲۸٬۶۴۰ نویسه (متوسط ۹٬۵۴۷ نویسه در هر خبر)
31
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۲
66
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار ۵۹۸