۵۹۸

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۱۲۰ کلمه (متوسط ۷٫۰۶ کلمه در هر خبر)
96
۱٬۲۰۲ نویسه (متوسط ۷۰٫۷۱ نویسه در هر خبر)
72
right ۳۹۹ کلمه (متوسط ۲۳٫۴۷ کلمه در هر خبر)
78
۳٬۷۱۳ نویسه (متوسط ۲۱۸٫۴۱ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۶٬۲۱۳ کلمه (متوسط ۳۶۵٫۴۷ کلمه در هر خبر)
45
۵۸٬۸۵۳ نویسه (متوسط ۳٬۴۶۲ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۰٫۳۵ کلیدواژه در هر خبر)
14
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ۵۹۸