۵۹۸

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۲ -
تیتر ۴۵۱ کلمه (متوسط ۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
92
۴٬۳۱۸ نویسه (متوسط ۸۳٫۰۴ نویسه در هر خبر)
64
right ۱٬۴۹۳ کلمه (متوسط ۲۸٫۷۱ کلمه در هر خبر)
95
۱۳٬۹۳۲ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۹۲ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱۴٬۳۱۹ کلمه (متوسط ۲۷۵٫۳۷ کلمه در هر خبر)
32
۱۳۶٬۵۳۴ نویسه (متوسط ۲٬۶۲۶ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۴۰ (متوسط ۰٫۷۷ کلیدواژه در هر خبر)
30
خبرهای عکس‌دار ۲۶
50
اخبار تغییر یافته ۴
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۵ خبر
استانی ۶ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ۵۹۸