۵۹۸

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۱ -
تیتر ۹۵۳ کلمه (متوسط ۷٫۸۸ کلمه در هر خبر)
94
۹٬۲۶۰ نویسه (متوسط ۷۶٫۵۳ نویسه در هر خبر)
68
right ۲٬۸۴۸ کلمه (متوسط ۲۳٫۵۴ کلمه در هر خبر)
78
۲۵٬۸۹۰ نویسه (متوسط ۲۱۳٫۹۷ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۴۷٬۳۱۹ کلمه (متوسط ۳۹۱٫۰۷ کلمه در هر خبر)
48
۴۲۲٬۷۶۸ نویسه (متوسط ۳٬۴۹۴ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۳۶ (متوسط ۰٫۳ کلیدواژه در هر خبر)
11
خبرهای عکس‌دار ۳۲
26
اخبار تغییر یافته ۲
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۶ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۳۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ۵۹۸