۵۹۸

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۷۰ کلمه (متوسط ۹٫۴۴ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۵۸۱ نویسه (متوسط ۸۷٫۸۳ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۵۵۱ کلمه (متوسط ۳۰٫۶۱ کلمه در هر خبر)
99
۵٬۱۱۰ نویسه (متوسط ۲۸۳٫۸۹ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۹٬۶۱۹ کلمه (متوسط ۵۳۴٫۳۹ کلمه در هر خبر)
69
۸۸٬۰۵۸ نویسه (متوسط ۴٬۸۹۲ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۱۹ (متوسط ۱٫۰۶ کلیدواژه در هر خبر)
42
خبرهای عکس‌دار ۱۲
66
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار ۵۹۸