۵۹۸

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۱ -
تیتر ۳۰۹ کلمه (متوسط ۷٫۵۴ کلمه در هر خبر)
95
۲٬۹۲۴ نویسه (متوسط ۷۱٫۳۲ نویسه در هر خبر)
72
summary ۱٬۱۱۷ کلمه (متوسط ۲۷٫۲۴ کلمه در هر خبر)
90
۱۰٬۱۳۲ نویسه (متوسط ۲۴۷٫۱۲ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۱۸٬۸۴۳ کلمه (متوسط ۴۵۹٫۵۹ کلمه در هر خبر)
58
۱۷۳٬۹۰۷ نویسه (متوسط ۴٬۲۴۲ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۳۵ (متوسط ۰٫۸۵ کلیدواژه در هر خبر)
34
خبرهای عکس‌دار ۱۵
36
اخبار تغییر یافته ۲
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اقتصادی ۵ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار ۵۹۸