۵۹۸

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵ -
تیتر ۳۰۲ کلمه (متوسط ۸٫۶۳ کلمه در هر خبر)
92
۲٬۸۴۹ نویسه (متوسط ۸۱٫۴ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۸۷۳ کلمه (متوسط ۲۴٫۹۴ کلمه در هر خبر)
83
۸٬۰۶۹ نویسه (متوسط ۲۳۰٫۵۴ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۱۱٬۵۳۶ کلمه (متوسط ۳۲۹٫۶ کلمه در هر خبر)
39
۱۰۹٬۷۶۹ نویسه (متوسط ۳٬۱۳۶ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۱
60
اخبار تغییر یافته ۳
78
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار ۵۹۸