۵۹۸

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۶ -
تیتر ۳۶۰ کلمه (متوسط ۷٫۸۳ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۳۷۳ نویسه (متوسط ۷۳٫۳۳ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۱٬۳۸۶ کلمه (متوسط ۳۰٫۱۳ کلمه در هر خبر)
99
۱۲٬۶۳۰ نویسه (متوسط ۲۷۴٫۵۷ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۱۵٬۱۲۲ کلمه (متوسط ۳۲۸٫۷۴ کلمه در هر خبر)
39
۱۴۱٬۱۸۱ نویسه (متوسط ۳٬۰۶۹ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۳۰ (متوسط ۰٫۶۵ کلیدواژه در هر خبر)
26
خبرهای عکس‌دار ۱۸
39
اخبار تغییر یافته ۱
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار ۵۹۸