۵۹۸

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۷۱ کلمه (متوسط ۸٫۸۸ کلمه در هر خبر)
91
۶۲۸ نویسه (متوسط ۷۸٫۵ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۲۱۸ کلمه (متوسط ۲۷٫۲۵ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۷۷۹ نویسه (متوسط ۲۲۲٫۳۸ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۲٬۹۹۵ کلمه (متوسط ۳۷۴٫۳۸ کلمه در هر خبر)
46
۲۶٬۶۴۴ نویسه (متوسط ۳٬۳۳۰ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۱٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۶
75
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار ۵۹۸