۵۹۸

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۱ -
تیتر ۲۷۴ کلمه (متوسط ۸٫۸۴ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۶۳۳ نویسه (متوسط ۸۴٫۹۴ نویسه در هر خبر)
63
right ۸۴۹ کلمه (متوسط ۲۷٫۳۹ کلمه در هر خبر)
91
۸٬۰۲۲ نویسه (متوسط ۲۵۸٫۷۷ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۸٬۱۸۶ کلمه (متوسط ۲۶۴٫۰۶ کلمه در هر خبر)
30
۷۵٬۷۷۸ نویسه (متوسط ۲٬۴۴۴ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۴۰ (متوسط ۱٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
51
خبرهای عکس‌دار ۵
16
اخبار تغییر یافته ۱
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ۵۹۸