۵۹۸

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۹ -
تیتر ۳۱۹ کلمه (متوسط ۸٫۱۸ کلمه در هر خبر)
93
۳٬۰۲۵ نویسه (متوسط ۷۷٫۵۶ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۸۲۳ کلمه (متوسط ۲۱٫۱ کلمه در هر خبر)
70
۷٬۵۷۱ نویسه (متوسط ۱۹۴٫۱۳ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۱۴٬۵۲۹ کلمه (متوسط ۳۷۲٫۵۴ کلمه در هر خبر)
46
۱۳۸٬۱۸۱ نویسه (متوسط ۳٬۵۴۳ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۶۸ (متوسط ۱٫۷۴ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۲۶
66
اخبار تغییر یافته ۲
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار ۵۹۸