۵۹۸

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۵ -
تیتر ۶۴۵ کلمه (متوسط ۸٫۶ کلمه در هر خبر)
92
۶٬۲۳۴ نویسه (متوسط ۸۳٫۱۲ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۲٬۰۹۰ کلمه (متوسط ۲۷٫۸۷ کلمه در هر خبر)
92
۱۸٬۹۵۲ نویسه (متوسط ۲۵۲٫۶۹ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۲۸٬۸۸۴ کلمه (متوسط ۳۸۵٫۱۲ کلمه در هر خبر)
47
۲۶۵٬۶۳۸ نویسه (متوسط ۳٬۵۴۲ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۲۳۳ (متوسط ۳٫۱۱ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۴۵
60
اخبار تغییر یافته ۳
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۱۹ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۱۹ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار ۵۹۸