مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۳ -
تیتر ۱٬۲۷۰ کلمه (متوسط ۸٫۸۸ کلمه در هر خبر)
91
۱۲٬۰۷۲ نویسه (متوسط ۸۴٫۴۲ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۳٬۱۴۳ کلمه (متوسط ۲۱٫۹۸ کلمه در هر خبر)
73
۲۹٬۱۰۴ نویسه (متوسط ۲۰۳٫۵۲ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۷۵٬۶۳۲ کلمه (متوسط ۵۲۸٫۹ کلمه در هر خبر)
68
۷۱۵٬۵۳۲ نویسه (متوسط ۵٬۰۰۴ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۹۴۷ (متوسط ۶٫۶۲ کلیدواژه در هر خبر)
25
خبرهای عکس‌دار ۱۴۲
99
اخبار تغییر یافته ۱
98
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
اقتصادی ۲۳ خبر
اجتماعی ۱۶ خبر
بین‌الملل ۱۹ خبر
فرهنگی ۷ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
عکس ۱۹ خبر
فیلم ۲۰ خبر

آخرین اخبار مشرق