مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵ -
تیتر ۴۲۶ کلمه (متوسط ۹٫۴۷ کلمه در هر خبر)
89
۴٬۰۰۸ نویسه (متوسط ۸۹٫۰۷ نویسه در هر خبر)
60
right ۱٬۱۲۲ کلمه (متوسط ۲۴٫۹۳ کلمه در هر خبر)
83
۱۰٬۱۵۱ نویسه (متوسط ۲۲۵٫۵۸ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۱۹٬۱۷۹ کلمه (متوسط ۴۲۶٫۲ کلمه در هر خبر)
53
۱۷۵٬۷۱۴ نویسه (متوسط ۳٬۹۰۵ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱۴ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
عکس ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار مشرق