مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۴۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۵ کلمه در هر خبر)
84
۱٬۳۷۵ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۷۷ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۳۴۴ کلمه (متوسط ۲۶٫۴۶ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۱۲۱ نویسه (متوسط ۲۴۰٫۰۸ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۵٬۲۱۵ کلمه (متوسط ۴۰۱٫۱۵ کلمه در هر خبر)
50
۵۰٬۵۲۰ نویسه (متوسط ۳٬۸۸۶ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۶۵ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۱۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار مشرق