مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲۰ -
تیتر ۲٬۶۷۱ کلمه (متوسط ۸٫۳۵ کلمه در هر خبر)
93
۲۵٬۵۵۸ نویسه (متوسط ۷۹٫۸۷ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۷٬۶۹۸ کلمه (متوسط ۲۴٫۰۶ کلمه در هر خبر)
80
۷۰٬۲۶۰ نویسه (متوسط ۲۱۹٫۵۶ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۱۳۳٬۸۳۲ کلمه (متوسط ۴۱۸٫۲۲ کلمه در هر خبر)
52
۱٬۲۵۳٬۹۰۹ نویسه (متوسط ۳٬۹۱۸ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۱٬۷۲۷ (متوسط ۵٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
47
خبرهای عکس‌دار ۳۱۹
99
اخبار تغییر یافته ۳۳
74
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۹ خبر
اقتصادی ۳۵ خبر
اجتماعی ۲۹ خبر
بین‌الملل ۳۴ خبر
فرهنگی ۱۶ خبر
ورزشی ۱۰۰ خبر
عکس ۵۷ خبر

آخرین اخبار مشرق