مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷۶ -
تیتر ۱٬۴۶۵ کلمه (متوسط ۸٫۳۲ کلمه در هر خبر)
93
۱۳٬۹۲۴ نویسه (متوسط ۷۹٫۱۱ نویسه در هر خبر)
67
right ۴٬۲۲۱ کلمه (متوسط ۲۳٫۹۸ کلمه در هر خبر)
79
۳۸٬۰۹۴ نویسه (متوسط ۲۱۶٫۴۴ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۸۴٬۱۴۴ کلمه (متوسط ۴۷۸٫۰۹ کلمه در هر خبر)
61
۷۹۱٬۷۱۳ نویسه (متوسط ۴٬۴۹۸ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۸۱۱ (متوسط ۴٫۶۱ کلیدواژه در هر خبر)
61
خبرهای عکس‌دار ۱۷۵
99
اخبار تغییر یافته ۱۰
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
اقتصادی ۱۸ خبر
اجتماعی ۲۸ خبر
بین‌الملل ۱۸ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
ورزشی ۴۶ خبر
عکس ۲۷ خبر

آخرین اخبار مشرق