مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۴۲ کلمه (متوسط ۷٫۸۹ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۳۲۴ نویسه (متوسط ۷۳٫۵۶ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۵۳۳ کلمه (متوسط ۲۹٫۶۱ کلمه در هر خبر)
98
۴٬۷۱۱ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۷۲ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲۲٬۱۸۵ کلمه (متوسط ۱٬۲۳۲٫۵ کلمه در هر خبر)
35
۲۱۲٬۰۹۴ نویسه (متوسط ۱۱٬۷۸۳ نویسه در هر خبر)
2
تعداد کلیدواژه ۶۸ (متوسط ۳٫۷۸ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۱۸
100
اخبار تغییر یافته ۲
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار مشرق