مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۴ -
تیتر ۳۵۱ کلمه (متوسط ۷٫۹۸ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۳۷۰ نویسه (متوسط ۷۶٫۵۹ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۹۴۴ کلمه (متوسط ۲۱٫۴۵ کلمه در هر خبر)
71
۸٬۶۹۹ نویسه (متوسط ۱۹۷٫۷ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۱۵٬۹۶۵ کلمه (متوسط ۳۶۲٫۸۴ کلمه در هر خبر)
44
۱۴۹٬۸۵۰ نویسه (متوسط ۳٬۴۰۶ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۲۲۱ (متوسط ۵٫۰۲ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۴۳
97
اخبار تغییر یافته ۴
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
ورزشی ۸ خبر
عکس ۴ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار مشرق