مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹۱ -
تیتر ۱٬۵۸۶ کلمه (متوسط ۸٫۳ کلمه در هر خبر)
93
۱۴٬۸۶۹ نویسه (متوسط ۷۷٫۸۵ نویسه در هر خبر)
68
right ۴٬۵۶۰ کلمه (متوسط ۲۳٫۸۷ کلمه در هر خبر)
79
۴۰٬۹۸۴ نویسه (متوسط ۲۱۴٫۵۸ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۹۴٬۵۱۳ کلمه (متوسط ۴۹۴٫۸۳ کلمه در هر خبر)
63
۸۸۵٬۵۰۳ نویسه (متوسط ۴٬۶۳۶ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۸۵۷ (متوسط ۴٫۴۹ کلیدواژه در هر خبر)
63
خبرهای عکس‌دار ۱۹۱
100
اخبار تغییر یافته ۱۰
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۲۵ خبر
اجتماعی ۲۳ خبر
بین‌الملل ۱۳ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
ورزشی ۵۹ خبر
عکس ۳۸ خبر

آخرین اخبار مشرق