مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۶ -
تیتر ۵۰۳ کلمه (متوسط ۸٫۹۸ کلمه در هر خبر)
91
۴٬۷۹۲ نویسه (متوسط ۸۵٫۵۷ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۱٬۳۹۹ کلمه (متوسط ۲۴٫۹۸ کلمه در هر خبر)
83
۱۲٬۹۶۶ نویسه (متوسط ۲۳۱٫۵۴ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۲۴٬۴۶۷ کلمه (متوسط ۴۳۶٫۹۱ کلمه در هر خبر)
55
۲۲۵٬۳۱۵ نویسه (متوسط ۴٬۰۲۳ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۳۰۱ (متوسط ۵٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
47
خبرهای عکس‌دار ۵۶
100
اخبار تغییر یافته ۴
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۱۶ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۹ خبر
عکس ۵ خبر

آخرین اخبار مشرق