مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۲ -
تیتر ۹۰۸ کلمه (متوسط ۸٫۱۱ کلمه در هر خبر)
93
۸٬۴۹۹ نویسه (متوسط ۷۵٫۸۸ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۲٬۵۶۴ کلمه (متوسط ۲۲٫۸۹ کلمه در هر خبر)
76
۲۲٬۸۷۶ نویسه (متوسط ۲۰۴٫۲۵ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۳۶٬۰۵۲ کلمه (متوسط ۳۲۱٫۸۹ کلمه در هر خبر)
38
۳۲۹٬۱۳۲ نویسه (متوسط ۲٬۹۳۹ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۴۹۱ (متوسط ۴٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
65
خبرهای عکس‌دار ۱۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۵
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۱۹ خبر
فرهنگی ۵ خبر
ورزشی ۲۱ خبر
عکس ۳۲ خبر

آخرین اخبار مشرق