مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۷۳ کلمه (متوسط ۸٫۶۵ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۵۹۰ نویسه (متوسط ۷۹٫۵ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۴۹۸ کلمه (متوسط ۲۴٫۹ کلمه در هر خبر)
83
۴٬۵۱۲ نویسه (متوسط ۲۲۵٫۶ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۸٬۸۸۹ کلمه (متوسط ۴۴۴٫۴۵ کلمه در هر خبر)
56
۸۲٬۰۱۸ نویسه (متوسط ۴٬۱۰۱ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۱۴۱ (متوسط ۷٫۰۵ کلیدواژه در هر خبر)
17
خبرهای عکس‌دار ۲۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
ورزشی ۳ خبر
عکس ۶ خبر

آخرین اخبار مشرق