مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹۳ -
تیتر ۱٬۶۰۵ کلمه (متوسط ۸٫۳۲ کلمه در هر خبر)
93
۱۵٬۴۰۱ نویسه (متوسط ۷۹٫۸ نویسه در هر خبر)
66
summary ۴٬۵۶۶ کلمه (متوسط ۲۳٫۶۶ کلمه در هر خبر)
78
۴۱٬۵۹۵ نویسه (متوسط ۲۱۵٫۵۲ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۱۰۸٬۵۶۷ کلمه (متوسط ۵۶۲٫۵۲ کلمه در هر خبر)
73
۱٬۰۱۸٬۰۱۵ نویسه (متوسط ۵٬۲۷۵ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۸۳۹ (متوسط ۴٫۳۵ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۱۹۱
98
اخبار تغییر یافته ۱۱
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۶ خبر
اقتصادی ۲۰ خبر
اجتماعی ۲۳ خبر
بین‌الملل ۱۵ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
ورزشی ۵۰ خبر
عکس ۳۶ خبر

آخرین اخبار مشرق