مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰۵ -
تیتر ۲٬۵۷۶ کلمه (متوسط ۸٫۴۵ کلمه در هر خبر)
92
۲۴٬۵۶۲ نویسه (متوسط ۸۰٫۵۳ نویسه در هر خبر)
66
summary ۶٬۸۷۹ کلمه (متوسط ۲۲٫۵۵ کلمه در هر خبر)
75
۶۲٬۷۴۵ نویسه (متوسط ۲۰۵٫۷۲ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۱۳۰٬۱۹۹ کلمه (متوسط ۴۲۶٫۸۸ کلمه در هر خبر)
53
۱٬۲۱۸٬۶۵۸ نویسه (متوسط ۳٬۹۹۶ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۱٬۳۲۵ (متوسط ۴٫۳۴ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۳۰۴
99
اخبار تغییر یافته ۳۸
68
اخبار حذف شده ۱
78
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۳ خبر
اقتصادی ۳۱ خبر
اجتماعی ۲۰ خبر
بین‌الملل ۴۰ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
ورزشی ۶۷ خبر
عکس ۶۶ خبر

آخرین اخبار مشرق