مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۲ کلمه (متوسط ۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
96
۲۰۸ نویسه (متوسط ۶۹٫۳۳ نویسه در هر خبر)
73
خلاصه ۵۹ کلمه (متوسط ۱۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
65
۵۵۵ نویسه (متوسط ۱۸۵ نویسه در هر خبر)
98
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۷ (متوسط ۲٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار مشرق