مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۰ -
تیتر ۵۹۳ کلمه (متوسط ۸٫۴۷ کلمه در هر خبر)
92
۵٬۶۷۳ نویسه (متوسط ۸۱٫۰۴ نویسه در هر خبر)
65
summary ۱٬۵۵۹ کلمه (متوسط ۲۲٫۲۷ کلمه در هر خبر)
74
۱۳٬۸۴۵ نویسه (متوسط ۱۹۷٫۷۹ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۱۶٬۵۲۴ کلمه (متوسط ۲۳۶٫۰۶ کلمه در هر خبر)
26
۱۵۲٬۹۵۳ نویسه (متوسط ۲٬۱۸۵ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۲۹۱ (متوسط ۴٫۱۶ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۷۰
100
اخبار تغییر یافته ۵
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۱۴ خبر
عکس ۱۴ خبر

آخرین اخبار مشرق