مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷۰ -
تیتر ۳٬۲۳۶ کلمه (متوسط ۸٫۷۵ کلمه در هر خبر)
91
۳۱٬۰۲۰ نویسه (متوسط ۸۳٫۸۴ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۸٬۹۶۲ کلمه (متوسط ۲۴٫۲۲ کلمه در هر خبر)
80
۸۲٬۰۱۹ نویسه (متوسط ۲۲۱٫۶۷ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۱۴۴٬۸۵۱ کلمه (متوسط ۳۹۱٫۴۹ کلمه در هر خبر)
48
۱٬۳۵۶٬۸۵۶ نویسه (متوسط ۳٬۶۶۷ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۲٬۱۱۲ (متوسط ۵٫۷۱ کلیدواژه در هر خبر)
41
خبرهای عکس‌دار ۳۷۰
100
اخبار تغییر یافته ۴۸
67
اخبار حذف شده ۲
63
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۲ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۳۲ خبر
بین‌الملل ۷۶ خبر
فرهنگی ۲۱ خبر
ورزشی ۷۵ خبر
گوناگون ۲ خبر
عکس ۵۷ خبر
فیلم ۴۰ خبر

آخرین اخبار مشرق