مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴۱ -
تیتر ۲٬۸۴۷ کلمه (متوسط ۸٫۳۵ کلمه در هر خبر)
93
۲۷٬۱۷۱ نویسه (متوسط ۷۹٫۶۸ نویسه در هر خبر)
66
right ۷٬۵۷۱ کلمه (متوسط ۲۲٫۲ کلمه در هر خبر)
74
۶۹٬۶۶۷ نویسه (متوسط ۲۰۴٫۳ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۱۰۹٬۸۶۰ کلمه (متوسط ۳۲۲٫۱۷ کلمه در هر خبر)
38
۱٬۰۲۷٬۸۶۰ نویسه (متوسط ۳٬۰۱۴ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۱٬۴۱۱ (متوسط ۴٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۳۴۱
100
اخبار تغییر یافته ۲۸
79
اخبار حذف شده ۱
80
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۲۰ خبر
اجتماعی ۴۴ خبر
بین‌الملل ۵۵ خبر
فرهنگی ۳۹ خبر
ورزشی ۷۸ خبر
عکس ۸۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار مشرق