مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰ -
تیتر ۲۷۳ کلمه (متوسط ۹٫۱ کلمه در هر خبر)
90
۲٬۵۳۳ نویسه (متوسط ۸۴٫۴۳ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۷۵۸ کلمه (متوسط ۲۵٫۲۷ کلمه در هر خبر)
84
۶٬۷۵۲ نویسه (متوسط ۲۲۵٫۰۷ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۱۷٬۵۸۶ کلمه (متوسط ۵۸۶٫۲ کلمه در هر خبر)
76
۱۶۲٬۳۰۶ نویسه (متوسط ۵٬۴۱۰ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۱۶۴ (متوسط ۵٫۴۷ کلیدواژه در هر خبر)
46
خبرهای عکس‌دار ۳۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
ورزشی ۲ خبر
عکس ۶ خبر

آخرین اخبار مشرق