مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۱۸۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۷۰۴ نویسه (متوسط ۸۱٫۱۴ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۵۵۸ کلمه (متوسط ۲۶٫۵۷ کلمه در هر خبر)
88
۴٬۹۶۶ نویسه (متوسط ۲۳۶٫۴۸ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱۱٬۸۱۷ کلمه (متوسط ۵۶۲٫۷۱ کلمه در هر خبر)
73
۱۰۸٬۹۴۹ نویسه (متوسط ۵٬۱۸۸ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۱۵۴ (متوسط ۷٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
12
خبرهای عکس‌دار ۲۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
عکس ۲ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار مشرق