مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۷۷ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۷۶۶ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۴۳ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۱۸۶ کلمه (متوسط ۲۶٫۵۷ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۶۵۲ نویسه (متوسط ۲۳۶ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۳٬۳۶۷ کلمه (متوسط ۴۸۱ کلمه در هر خبر)
61
۳۲٬۱۶۷ نویسه (متوسط ۴٬۵۹۵ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۳۱ (متوسط ۴٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۱
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار مشرق