مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹۸ -
تیتر ۱٬۶۵۷ کلمه (متوسط ۸٫۳۷ کلمه در هر خبر)
93
۱۶٬۰۱۱ نویسه (متوسط ۸۰٫۸۶ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۴٬۰۴۸ کلمه (متوسط ۲۰٫۴۴ کلمه در هر خبر)
68
۳۷٬۸۰۸ نویسه (متوسط ۱۹۰٫۹۵ نویسه در هر خبر)
96
بدنه ۸۵٬۰۰۴ کلمه (متوسط ۴۲۹٫۳۱ کلمه در هر خبر)
54
۸۰۲٬۸۳۳ نویسه (متوسط ۴٬۰۵۵ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۸۰ (متوسط ۵٫۴۵ کلیدواژه در هر خبر)
46
خبرهای عکس‌دار ۱۹۸
100
اخبار تغییر یافته ۹
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۲۶ خبر
بین‌الملل ۱۶ خبر
فرهنگی ۵ خبر
ورزشی ۶۸ خبر
گوناگون ۱ خبر
عکس ۲۶ خبر
فیلم ۱۷ خبر

آخرین اخبار مشرق