مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۳ -
تیتر ۳۰۸ کلمه (متوسط ۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
90
۲٬۹۰۶ نویسه (متوسط ۸۸٫۰۶ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۷۹۴ کلمه (متوسط ۲۴٫۰۶ کلمه در هر خبر)
80
۷٬۴۱۶ نویسه (متوسط ۲۲۴٫۷۳ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۱۱٬۸۹۰ کلمه (متوسط ۳۶۰٫۳ کلمه در هر خبر)
44
۱۱۱٬۲۲۲ نویسه (متوسط ۳٬۳۷۰ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۱۴۷ (متوسط ۴٫۴۵ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۳۳
100
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار مشرق