مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱۹ -
تیتر ۱٬۹۸۵ کلمه (متوسط ۹٫۰۶ کلمه در هر خبر)
90
۱۸٬۶۰۴ نویسه (متوسط ۸۴٫۹۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۴٬۴۷۲ کلمه (متوسط ۲۰٫۴۲ کلمه در هر خبر)
68
۴۱٬۰۱۲ نویسه (متوسط ۱۸۷٫۲۷ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۷۳٬۰۹۸ کلمه (متوسط ۳۳۳٫۷۸ کلمه در هر خبر)
40
۶۹۳٬۲۲۲ نویسه (متوسط ۳٬۱۶۵ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۷۴ (متوسط ۴٫۹ کلیدواژه در هر خبر)
56
خبرهای عکس‌دار ۲۱۹
100
اخبار تغییر یافته ۱۲
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۶ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۳۳ خبر
بین‌الملل ۵۰ خبر
فرهنگی ۲۳ خبر
ورزشی ۳۰ خبر
گوناگون ۲ خبر
عکس ۱۸ خبر
فیلم ۱۲ خبر

آخرین اخبار مشرق