مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۱ -
تیتر ۱٬۱۳۸ کلمه (متوسط ۸٫۶۹ کلمه در هر خبر)
92
۱۰٬۷۷۲ نویسه (متوسط ۸۲٫۲۳ نویسه در هر خبر)
65
right ۳٬۱۶۴ کلمه (متوسط ۲۴٫۱۵ کلمه در هر خبر)
80
۲۸٬۵۵۹ نویسه (متوسط ۲۱۸٫۰۱ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۶۹٬۷۴۹ کلمه (متوسط ۵۳۲٫۴۴ کلمه در هر خبر)
68
۶۴۳٬۵۸۱ نویسه (متوسط ۴٬۹۱۳ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۴۲۴ (متوسط ۳٫۲۴ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۱۳۰
99
اخبار تغییر یافته ۷
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۲۲ خبر
بین‌الملل ۲۸ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
ورزشی ۲۳ خبر
عکس ۹ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار مشرق