خبرگزاری میراث آریا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۸۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۲ کلمه در هر خبر)
87
۷۲۶ نویسه (متوسط ۹۰٫۷۵ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۲۵۶ کلمه (متوسط ۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۳۵۸ نویسه (متوسط ۲۹۴٫۷۵ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۲٬۵۳۸ کلمه (متوسط ۳۱۷٫۲۵ کلمه در هر خبر)
38
۲۳٬۲۸۳ نویسه (متوسط ۲٬۹۱۰ نویسه در هر خبر)
68
تعداد کلیدواژه ۹ (متوسط ۱٫۱۲ کلیدواژه در هر خبر)
45
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۱
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
استانی ۷ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری میراث آریا