خبرگزاری میراث آریا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۲۳۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۹ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۳۱۴ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۱۸ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۶۳۱ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۸ کلمه در هر خبر)
95
۶٬۳۱۰ نویسه (متوسط ۲۸۶٫۸۲ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۴٬۶۳۷ کلمه (متوسط ۲۱۰٫۷۷ کلمه در هر خبر)
22
۴۶٬۴۸۶ نویسه (متوسط ۲٬۱۱۳ نویسه در هر خبر)
47
تعداد کلیدواژه ۶۳ (متوسط ۲٫۸۶ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۲۲
100
اخبار تغییر یافته ۱
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۴ خبر
فرهنگی ۴ خبر
استانی ۱۳ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری میراث آریا