خبرگزاری میراث آریا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۹۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۹ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۹۱۲ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۲۲ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۵۲۲ کلمه (متوسط ۲۹ کلمه در هر خبر)
96
۵٬۰۹۳ نویسه (متوسط ۲۸۲٫۹۴ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۵٬۸۱۲ کلمه (متوسط ۳۲۲٫۸۹ کلمه در هر خبر)
38
۵۴٬۳۷۴ نویسه (متوسط ۳٬۰۲۱ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۴۶ (متوسط ۲٫۵۶ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۱۸
100
اخبار تغییر یافته ۱
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۳ خبر
استانی ۱۵ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری میراث آریا