خبرگزاری میراث آریا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶ -
تیتر ۲۳۹ کلمه (متوسط ۹٫۱۹ کلمه در هر خبر)
90
۲٬۳۶۸ نویسه (متوسط ۹۱٫۰۸ نویسه در هر خبر)
59
summary ۷۳۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۳۱ کلمه در هر خبر)
94
۷٬۰۹۳ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۸۱ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۸٬۶۵۵ کلمه (متوسط ۳۳۲٫۸۸ کلمه در هر خبر)
40
۸۳٬۳۴۴ نویسه (متوسط ۳٬۲۰۶ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۸۳ (متوسط ۳٫۱۹ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۲۵
96
اخبار تغییر یافته ۲
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
استانی ۱۸ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری میراث آریا