جهان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶۷ -
تیتر ۲٬۱۳۴ کلمه (متوسط ۷٫۹۹ کلمه در هر خبر)
94
۲۰٬۱۹۹ نویسه (متوسط ۷۵٫۶۵ نویسه در هر خبر)
69
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۱۳٬۰۰۳ کلمه (متوسط ۴۲۳٫۲۳ کلمه در هر خبر)
53
۱٬۰۶۸٬۰۳۷ نویسه (متوسط ۴٬۰۰۰ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۵
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲۹ خبر
اقتصادی ۲۸ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۳۷ خبر
علمی-فناوری ۲۳ خبر
ورزشی ۲۰ خبر
گوناگون ۶ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار جهان