جهان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۷ -
تیتر ۶۷۵ کلمه (متوسط ۸٫۷۷ کلمه در هر خبر)
91
۶٬۱۴۷ نویسه (متوسط ۷۹٫۸۳ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۵٬۰۲۸ کلمه (متوسط ۴۵۴٫۹۱ کلمه در هر خبر)
57
۳۲۳٬۸۵۴ نویسه (متوسط ۴٬۲۰۶ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۷
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۲ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار جهان