دولت.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۶ -
تیتر ۶۵۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۸ کلمه در هر خبر)
83
۶٬۳۸۰ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۹۳ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۱٬۹۷۷ کلمه (متوسط ۳۵٫۳ کلمه در هر خبر)
92
۱۸٬۷۹۰ نویسه (متوسط ۳۳۵٫۵۴ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۲۲٬۷۳۱ کلمه (متوسط ۴۰۵٫۹۱ کلمه در هر خبر)
50
۲۱۶٬۱۵۶ نویسه (متوسط ۳٬۸۶۰ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۷۹ (متوسط ۱٫۴۱ کلیدواژه در هر خبر)
56
خبرهای عکس‌دار ۵۶
100
اخبار تغییر یافته ۴
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار دولت.آی‌آر