دولت.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶ -
تیتر ۲۹۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۱ کلمه در هر خبر)
84
۲٬۸۳۸ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۱۵ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۹۷۸ کلمه (متوسط ۳۷٫۶۲ کلمه در هر خبر)
89
۹٬۱۲۹ نویسه (متوسط ۳۵۱٫۱۲ نویسه در هر خبر)
46
بدنه ۶٬۵۳۷ کلمه (متوسط ۲۵۱٫۴۲ کلمه در هر خبر)
28
۶۱٬۹۵۶ نویسه (متوسط ۲٬۳۸۳ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۴۸ (متوسط ۱٫۸۵ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۲۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار دولت.آی‌آر