دولت.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۸۰ کلمه (متوسط ۱۳٫۸۵ کلمه در هر خبر)
76
۱٬۷۰۷ نویسه (متوسط ۱۳۱٫۳۱ نویسه در هر خبر)
32
خلاصه ۵۱۵ کلمه (متوسط ۳۹٫۶۲ کلمه در هر خبر)
86
۴٬۷۲۷ نویسه (متوسط ۳۶۳٫۶۲ نویسه در هر خبر)
42
بدنه ۵٬۳۷۵ کلمه (متوسط ۴۱۳٫۴۶ کلمه در هر خبر)
51
۵۰٬۲۷۰ نویسه (متوسط ۳٬۸۶۷ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۲۳ (متوسط ۱٫۷۷ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۱۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار دولت.آی‌آر