دولت.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۴ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۱۵۵ نویسه (متوسط ۱۵۵ نویسه در هر خبر)
16
summary ۳۲ کلمه (متوسط ۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۳۴۰ نویسه (متوسط ۳۴۰ نویسه در هر خبر)
50
بدنه ۱۴۵ کلمه (متوسط ۱۴۵ کلمه در هر خبر)
13
۱٬۴۸۱ نویسه (متوسط ۱٬۴۸۱ نویسه در هر خبر)
30
تعداد کلیدواژه ۱ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار دولت.آی‌آر