دولت.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴ -
تیتر ۴۷۴ کلمه (متوسط ۱۳٫۹۴ کلمه در هر خبر)
76
۴٬۵۲۹ نویسه (متوسط ۱۳۳٫۲۱ نویسه در هر خبر)
31
خلاصه ۱٬۳۱۲ کلمه (متوسط ۳۸٫۵۹ کلمه در هر خبر)
87
۱۱٬۹۲۱ نویسه (متوسط ۳۵۰٫۶۲ نویسه در هر خبر)
46
بدنه ۲۲٬۶۳۸ کلمه (متوسط ۶۶۵٫۸۲ کلمه در هر خبر)
87
۲۰۵٬۵۵۷ نویسه (متوسط ۶٬۰۴۶ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۵۰ (متوسط ۱٫۴۷ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۳۲
94
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار دولت.آی‌آر