دولت.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۳۰۳ کلمه (متوسط ۱۴٫۴۳ کلمه در هر خبر)
75
۲٬۸۷۰ نویسه (متوسط ۱۳۶٫۶۷ نویسه در هر خبر)
28
خلاصه ۷۹۸ کلمه (متوسط ۳۸ کلمه در هر خبر)
88
۷٬۶۱۳ نویسه (متوسط ۳۶۲٫۵۲ نویسه در هر خبر)
42
بدنه ۱۱٬۳۷۴ کلمه (متوسط ۵۴۱٫۶۲ کلمه در هر خبر)
70
۱۰۶٬۵۴۰ نویسه (متوسط ۵٬۰۷۳ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۲۹ (متوسط ۱٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۲۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۵ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار دولت.آی‌آر