دولت.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۱۱۶ کلمه (متوسط ۱۴٫۵ کلمه در هر خبر)
75
۱٬۰۸۰ نویسه (متوسط ۱۳۵ نویسه در هر خبر)
30
خلاصه ۲۷۵ کلمه (متوسط ۳۴٫۳۸ کلمه در هر خبر)
93
۲٬۵۳۵ نویسه (متوسط ۳۱۶٫۸۸ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۴٬۵۲۷ کلمه (متوسط ۵۶۵٫۸۸ کلمه در هر خبر)
73
۴۲٬۰۴۱ نویسه (متوسط ۵٬۲۵۵ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۱۸ (متوسط ۲٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار دولت.آی‌آر