دولت.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۴ -
تیتر ۱٬۰۷۰ کلمه (متوسط ۱۴٫۴۶ کلمه در هر خبر)
75
۱۰٬۰۵۳ نویسه (متوسط ۱۳۵٫۸۵ نویسه در هر خبر)
29
خلاصه ۲٬۳۱۶ کلمه (متوسط ۳۱٫۳ کلمه در هر خبر)
98
۲۱٬۷۴۸ نویسه (متوسط ۲۹۳٫۸۹ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۳۹٬۶۸۷ کلمه (متوسط ۵۳۶٫۳۱ کلمه در هر خبر)
69
۳۷۳٬۰۲۳ نویسه (متوسط ۵٬۰۴۱ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۹۹ (متوسط ۱٫۳۴ کلیدواژه در هر خبر)
53
خبرهای عکس‌دار ۶۶
89
اخبار تغییر یافته ۳
89
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۱ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۵ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار دولت.آی‌آر