فدراسیون ورزش‌های همگانی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۳۰ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
73
۳۰۸ نویسه (متوسط ۱۵۴ نویسه در هر خبر)
17
خلاصه ۴۹ کلمه (متوسط ۲۴٫۵ کلمه در هر خبر)
81
۴۲۶ نویسه (متوسط ۲۱۳ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۶۲۱ کلمه (متوسط ۳۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
37
۵٬۹۲۲ نویسه (متوسط ۲٬۹۶۱ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون ورزش‌های همگانی