فدراسیون جودو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
84
۳۱۴ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۶۷ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۸۱۰ کلمه (متوسط ۲۷۰ کلمه در هر خبر)
31
۷٬۵۴۴ نویسه (متوسط ۲٬۵۱۵ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون جودو