فدراسیون جودو

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۵ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
73
۱۶۶ نویسه (متوسط ۱۶۶ نویسه در هر خبر)
9
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۵۷ کلمه (متوسط ۳۵۷ کلمه در هر خبر)
43
۳٬۴۲۲ نویسه (متوسط ۳٬۴۲۲ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون جودو