فدراسیون جودو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
86
۳۶۸ نویسه (متوسط ۹۲ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶۳۸ کلمه (متوسط ۱۵۹٫۵ کلمه در هر خبر)
15
۶٬۰۱۲ نویسه (متوسط ۱٬۵۰۳ نویسه در هر خبر)
31
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون جودو