دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۷۶ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۷۶۴ نویسه (متوسط ۹۵٫۵ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۲۶۱ کلمه (متوسط ۳۲٫۶۲ کلمه در هر خبر)
96
۲٬۳۲۹ نویسه (متوسط ۲۹۱٫۱۲ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۴٬۸۹۲ کلمه (متوسط ۶۱۱٫۵ کلمه در هر خبر)
80
۴۴٬۹۸۵ نویسه (متوسط ۵٬۶۲۳ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۲۳ (متوسط ۲٫۸۸ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۳
37
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
بین‌الملل ۱ خبر

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی