دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۵۴ کلمه (متوسط ۱۲٫۸۳ کلمه در هر خبر)
79
۱٬۴۷۸ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۱۷ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۸۶۶ کلمه (متوسط ۲۳۸٫۸۳ کلمه در هر خبر)
26
۲۷٬۹۲۲ نویسه (متوسط ۲٬۳۲۷ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی