دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۱۳ کلمه (متوسط ۸٫۰۷ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۰۵۴ نویسه (متوسط ۷۵٫۲۹ نویسه در هر خبر)
69
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷٬۸۷۷ کلمه (متوسط ۵۶۲٫۶۴ کلمه در هر خبر)
73
۶۹٬۲۹۱ نویسه (متوسط ۴٬۹۴۹ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۲۴ (متوسط ۱٫۷۱ کلیدواژه در هر خبر)
68
خبرهای عکس‌دار ۳
21
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی