دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳ -
تیتر ۱۸۸ کلمه (متوسط ۸٫۱۷ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۷۸۹ نویسه (متوسط ۷۷٫۷۸ نویسه در هر خبر)
68
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۰٬۹۹۶ کلمه (متوسط ۴۷۸٫۰۹ کلمه در هر خبر)
61
۹۶٬۷۴۲ نویسه (متوسط ۴٬۲۰۶ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۳۱ (متوسط ۱٫۳۵ کلیدواژه در هر خبر)
53
خبرهای عکس‌دار ۴
17
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی