دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۶۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۸ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۵۵۵ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۶۷ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۳۴۴ کلمه (متوسط ۲۲٫۹۳ کلمه در هر خبر)
76
۳٬۰۲۸ نویسه (متوسط ۲۰۱٫۸۷ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۶٬۷۸۴ کلمه (متوسط ۴۵۲٫۲۷ کلمه در هر خبر)
57
۶۲٬۹۸۹ نویسه (متوسط ۴٬۱۹۹ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۳۶ (متوسط ۲٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۴
26
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی