دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۴ -
تیتر ۵۷۷ کلمه (متوسط ۱۳٫۱۱ کلمه در هر خبر)
79
۵٬۷۲۳ نویسه (متوسط ۱۳۰٫۰۷ نویسه در هر خبر)
33
خلاصه ۷۰۹ کلمه (متوسط ۱۶٫۱۱ کلمه در هر خبر)
53
۶٬۳۰۵ نویسه (متوسط ۱۴۳٫۳ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۲۷٬۲۳۸ کلمه (متوسط ۶۱۹٫۰۵ کلمه در هر خبر)
81
۲۵۴٬۵۴۴ نویسه (متوسط ۵٬۷۸۵ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۴۵ (متوسط ۱٫۰۲ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۷
15
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۴ خبر

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی