دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۶۴ کلمه (متوسط ۹٫۱۱ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۶۱۷ نویسه (متوسط ۸۹٫۸۳ نویسه در هر خبر)
60
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷٬۵۰۳ کلمه (متوسط ۴۱۶٫۸۳ کلمه در هر خبر)
52
۶۷٬۱۵۶ نویسه (متوسط ۳٬۷۳۱ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۳۵ (متوسط ۱٫۹۴ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۴
22
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی