دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۱۷۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۴ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۵۵۰ نویسه (متوسط ۹۱٫۱۸ نویسه در هر خبر)
59
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۲٬۱۲۹ کلمه (متوسط ۷۱۳٫۴۷ کلمه در هر خبر)
94
۱۰۵٬۹۱۱ نویسه (متوسط ۶٬۲۳۰ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۴۲ (متوسط ۲٫۴۷ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۷
41
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی