دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۲۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۱۷۶ نویسه (متوسط ۹۸ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱۵۳ کلمه (متوسط ۱۲٫۷۵ کلمه در هر خبر)
42
۱٬۳۶۷ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۹۲ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۸٬۷۱۵ کلمه (متوسط ۷۲۶٫۲۵ کلمه در هر خبر)
96
۸۱٬۵۰۷ نویسه (متوسط ۶٬۷۹۲ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۲۸ (متوسط ۲٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۲
16
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی