دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۱۴ کلمه (متوسط ۸٫۷۷ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۰۴۳ نویسه (متوسط ۸۰٫۲۳ نویسه در هر خبر)
66
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹٬۲۲۸ کلمه (متوسط ۷۰۹٫۸۵ کلمه در هر خبر)
94
۸۱٬۰۳۶ نویسه (متوسط ۶٬۲۳۴ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۲۸ (متوسط ۲٫۱۵ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۶
46
اخبار تغییر یافته ۱
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی