دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۸۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
86
۸۰۴ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۵ نویسه در هر خبر)
53
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴٬۰۴۲ کلمه (متوسط ۵۰۵٫۲۵ کلمه در هر خبر)
65
۳۵٬۹۵۰ نویسه (متوسط ۴٬۴۹۴ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۱٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی