شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۸ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۴۲۸ نویسه (متوسط ۱۰۷ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۱۵۹ کلمه (متوسط ۳۹٫۷۵ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۳۷۵ نویسه (متوسط ۳۴۳٫۷۵ نویسه در هر خبر)
48
بدنه ۲٬۶۴۱ کلمه (متوسط ۶۶۰٫۲۵ کلمه در هر خبر)
87
۲۳٬۲۵۶ نویسه (متوسط ۵٬۸۱۴ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۱۵ (متوسط ۳٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار شبستان