شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۲۳ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
50
۲۱۶ نویسه (متوسط ۲۱۶ نویسه در هر خبر)
0
right ۴۷ کلمه (متوسط ۴۷ کلمه در هر خبر)
75
۴۴۷ نویسه (متوسط ۴۴۷ نویسه در هر خبر)
16
بدنه ۴۰۴ کلمه (متوسط ۴۰۴ کلمه در هر خبر)
50
۳٬۷۶۰ نویسه (متوسط ۳٬۷۶۰ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۱۱ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شبستان