شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۱۰۰ کلمه (متوسط ۱۲٫۵ کلمه در هر خبر)
80
۸۶۰ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۵ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۲۱۸ کلمه (متوسط ۲۷٫۲۵ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۹۲۸ نویسه (متوسط ۲۴۱ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۲٬۲۸۱ کلمه (متوسط ۲۸۵٫۱۲ کلمه در هر خبر)
33
۲۰٬۳۶۱ نویسه (متوسط ۲٬۵۴۵ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۲۵ (متوسط ۳٫۱۲ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۸ خبر

آخرین اخبار شبستان