شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۷۵ کلمه (متوسط ۱۲٫۵ کلمه در هر خبر)
80
۷۱۱ نویسه (متوسط ۱۱۸٫۵ نویسه در هر خبر)
41
خلاصه ۱۴۳ کلمه (متوسط ۲۳٫۸۳ کلمه در هر خبر)
79
۱٬۴۳۸ نویسه (متوسط ۲۳۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۱٬۳۷۵ کلمه (متوسط ۲۲۹٫۱۷ کلمه در هر خبر)
25
۱۵٬۶۸۶ نویسه (متوسط ۲٬۶۱۴ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۱۹ (متوسط ۳٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار شبستان