شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۶ کلمه (متوسط ۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
92
۲۸۹ نویسه (متوسط ۹۶٫۳۳ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۶۸ کلمه (متوسط ۲۲٫۶۷ کلمه در هر خبر)
75
۶۶۵ نویسه (متوسط ۲۲۱٫۶۷ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۱۹۸ کلمه (متوسط ۶۶ کلمه در هر خبر)
2
۱٬۸۹۸ نویسه (متوسط ۶۳۳ نویسه در هر خبر)
8
تعداد کلیدواژه ۲۰ (متوسط ۶٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
24
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار شبستان