شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۸۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۴۳ کلمه در هر خبر)
81
۷۴۹ نویسه (متوسط ۱۰۷ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۲۱۵ کلمه (متوسط ۳۰٫۷۱ کلمه در هر خبر)
98
۱٬۹۰۹ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۷۱ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۳٬۷۹۸ کلمه (متوسط ۵۴۲٫۵۷ کلمه در هر خبر)
70
۳۴٬۱۰۰ نویسه (متوسط ۴٬۸۷۱ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۲۴ (متوسط ۳٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار شبستان