شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹۶ -
تیتر ۳٬۴۳۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۱ کلمه در هر خبر)
83
۳۲٬۵۱۵ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۸۵ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۸٬۸۸۱ کلمه (متوسط ۳۰ کلمه در هر خبر)
99
۸۲٬۰۹۷ نویسه (متوسط ۲۷۷٫۳۵ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۱۰۵٬۹۷۳ کلمه (متوسط ۳۵۸٫۰۲ کلمه در هر خبر)
44
۹۸۵٬۱۲۰ نویسه (متوسط ۳٬۳۲۸ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۵٬۶۴۰ (متوسط ۱۹٫۰۵ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲۰
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۷۳ خبر
استانی ۱۸۶ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار شبستان