شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲۴ -
تیتر ۲٬۴۷۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۵ کلمه در هر خبر)
85
۲۳٬۶۸۸ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۷۵ نویسه در هر خبر)
49
right ۷٬۰۳۹ کلمه (متوسط ۳۱٫۴۲ کلمه در هر خبر)
97
۶۷٬۴۶۳ نویسه (متوسط ۳۰۱٫۱۷ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۸۶٬۶۴۴ کلمه (متوسط ۳۸۶٫۸ کلمه در هر خبر)
48
۷۹۴٬۶۶۵ نویسه (متوسط ۳٬۵۴۸ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۷۷۳ (متوسط ۳٫۴۵ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۲۲۴
100
اخبار تغییر یافته ۱۶
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۰ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۲۲ خبر
بین‌الملل ۱۸ خبر
فرهنگی ۴۷ خبر
استانی ۱۰۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شبستان