شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۳ -
تیتر ۲٬۰۱۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۲ کلمه در هر خبر)
85
۱۸٬۹۱۱ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۳۴ نویسه در هر خبر)
51
right ۶٬۰۴۸ کلمه (متوسط ۳۳٫۰۵ کلمه در هر خبر)
95
۵۷٬۹۲۰ نویسه (متوسط ۳۱۶٫۵ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۷۲٬۱۹۴ کلمه (متوسط ۳۹۴٫۵ کلمه در هر خبر)
49
۶۷۲٬۰۴۱ نویسه (متوسط ۳٬۶۷۲ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۶۶۸ (متوسط ۳٫۶۵ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۱۸۳
100
اخبار تغییر یافته ۱۷
76
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۵۰ خبر
استانی ۹۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شبستان