شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۳ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۳۱۲ نویسه (متوسط ۱۰۴ نویسه در هر خبر)
50
summary ۸۷ کلمه (متوسط ۲۹ کلمه در هر خبر)
96
۷۸۹ نویسه (متوسط ۲۶۳ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲٬۶۶۳ کلمه (متوسط ۸۸۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
81
۲۲٬۷۵۳ نویسه (متوسط ۷٬۵۸۴ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۱۰ (متوسط ۳٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار شبستان