شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷۲ -
تیتر ۲٬۹۶۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۹ کلمه در هر خبر)
85
۲۸٬۱۴۸ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۴۹ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۷٬۶۹۲ کلمه (متوسط ۲۸٫۲۸ کلمه در هر خبر)
94
۷۱٬۷۷۶ نویسه (متوسط ۲۶۳٫۸۸ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۹۴٬۶۴۲ کلمه (متوسط ۳۴۷٫۹۵ کلمه در هر خبر)
42
۸۸۷٬۲۸۴ نویسه (متوسط ۳٬۲۶۲ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۹۳۱ (متوسط ۳٫۴۲ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۲۷۲
100
اخبار تغییر یافته ۱۹
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۲۵ خبر
فرهنگی ۵۴ خبر
استانی ۱۲۷ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار شبستان