شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۸ -
تیتر ۱٬۱۲۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۵۲ کلمه در هر خبر)
83
۱۰٬۸۰۰ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۲ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۲٬۸۰۵ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۲ کلمه در هر خبر)
95
۲۶٬۰۴۹ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۸۱ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۲۷٬۹۱۵ کلمه (متوسط ۲۸۴٫۸۵ کلمه در هر خبر)
33
۲۶۰٬۶۷۳ نویسه (متوسط ۲٬۶۶۰ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۳۴۳ (متوسط ۳٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۹۸
100
اخبار تغییر یافته ۷
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۶۷ خبر

آخرین اخبار شبستان