شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰۴ -
تیتر ۳٬۱۵۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۸ کلمه در هر خبر)
87
۳۰٬۳۲۶ نویسه (متوسط ۹۹٫۷۶ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۸٬۴۹۵ کلمه (متوسط ۲۷٫۹۴ کلمه در هر خبر)
93
۷۸٬۵۳۹ نویسه (متوسط ۲۵۸٫۳۵ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۹۱٬۳۶۴ کلمه (متوسط ۳۰۰٫۵۴ کلمه در هر خبر)
35
۸۵۸٬۳۰۳ نویسه (متوسط ۲٬۸۲۳ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۸۹ (متوسط ۳٫۵۸ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۳۰۴
100
اخبار تغییر یافته ۲۰
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۶ خبر
اجتماعی ۱۶ خبر
بین‌الملل ۱۳ خبر
فرهنگی ۶۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱۴۲ خبر

آخرین اخبار شبستان