شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۸۲ کلمه (متوسط ۱۳٫۶۷ کلمه در هر خبر)
77
۷۸۳ نویسه (متوسط ۱۳۰٫۵ نویسه در هر خبر)
33
خلاصه ۱۷۵ کلمه (متوسط ۲۹٫۱۷ کلمه در هر خبر)
97
۱٬۶۲۲ نویسه (متوسط ۲۷۰٫۳۳ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱٬۱۲۵ کلمه (متوسط ۱۸۷٫۵ کلمه در هر خبر)
19
۱۰٬۷۶۴ نویسه (متوسط ۱٬۷۹۴ نویسه در هر خبر)
39
تعداد کلیدواژه ۶۰ (متوسط ۱۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار شبستان