شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳ -
تیتر ۴۸۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۱ کلمه در هر خبر)
84
۴٬۵۵۵ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۹۳ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۱٬۲۵۳ کلمه (متوسط ۲۹٫۱۴ کلمه در هر خبر)
97
۱۱٬۵۹۳ نویسه (متوسط ۲۶۹٫۶ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱۹٬۹۹۴ کلمه (متوسط ۴۶۴٫۹۸ کلمه در هر خبر)
59
۱۸۰٬۹۹۶ نویسه (متوسط ۴٬۲۰۹ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۱۴۹ (متوسط ۳٫۴۷ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۴۳
100
اخبار تغییر یافته ۳
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱۸ خبر

آخرین اخبار شبستان