شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۶ -
تیتر ۱٬۲۹۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۴ کلمه در هر خبر)
84
۱۲٬۴۰۱ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۹۱ نویسه در هر خبر)
48
right ۳٬۷۴۹ کلمه (متوسط ۳۲٫۳۲ کلمه در هر خبر)
96
۳۶٬۳۶۴ نویسه (متوسط ۳۱۳٫۴۸ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۴۷٬۸۰۸ کلمه (متوسط ۴۱۲٫۱۴ کلمه در هر خبر)
51
۴۳۶٬۳۴۶ نویسه (متوسط ۳٬۷۶۲ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۳۹۵ (متوسط ۳٫۴۱ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۱۱۶
100
اخبار تغییر یافته ۸
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
استانی ۹۲ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شبستان