شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۵ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
73
۱۳۴ نویسه (متوسط ۱۳۴ نویسه در هر خبر)
30
right ۴۵ کلمه (متوسط ۴۵ کلمه در هر خبر)
78
۳۹۲ نویسه (متوسط ۳۹۲ نویسه در هر خبر)
33
بدنه ۳۴۲ کلمه (متوسط ۳۴۲ کلمه در هر خبر)
41
۳٬۳۷۵ نویسه (متوسط ۳٬۳۷۵ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شبستان