شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۷ -
تیتر ۸۴۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۱ کلمه در هر خبر)
85
۷٬۸۶۶ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۱۶ نویسه در هر خبر)
51
right ۲٬۴۴۴ کلمه (متوسط ۳۱٫۷۴ کلمه در هر خبر)
97
۲۳٬۵۸۸ نویسه (متوسط ۳۰۶٫۳۴ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۲۶٬۸۸۲ کلمه (متوسط ۳۴۹٫۱۲ کلمه در هر خبر)
42
۲۴۵٬۶۶۴ نویسه (متوسط ۳٬۱۹۰ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۲۶۰ (متوسط ۳٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۷۷
100
اخبار تغییر یافته ۴
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
استانی ۴۳ خبر

آخرین اخبار شبستان