شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰۸ -
تیتر ۳٬۳۶۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۴ کلمه در هر خبر)
85
۳۱٬۸۸۰ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۵۱ نویسه در هر خبر)
50
right ۹٬۵۳۹ کلمه (متوسط ۳۰٫۹۷ کلمه در هر خبر)
98
۹۱٬۹۶۴ نویسه (متوسط ۲۹۸٫۵۸ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۱۱۰٬۸۷۴ کلمه (متوسط ۳۵۹٫۹۸ کلمه در هر خبر)
44
۱٬۰۲۶٬۳۶۲ نویسه (متوسط ۳٬۳۳۲ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۱٬۱۰۱ (متوسط ۳٫۵۷ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۳۰۸
100
اخبار تغییر یافته ۳۲
74
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۰ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۸۱ خبر
استانی ۱۴۶ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شبستان