شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۸ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
60
۸۸ نویسه (متوسط ۴۴ نویسه در هر خبر)
90
خلاصه ۳۴ کلمه (متوسط ۱۷ کلمه در هر خبر)
56
۳۳۶ نویسه (متوسط ۱۶۸ نویسه در هر خبر)
93
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار شبستان