شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴۵ -
تیتر ۲٬۹۰۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۶ کلمه در هر خبر)
82
۲۷٬۵۹۲ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۶۲ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۷٬۵۷۴ کلمه (متوسط ۳۰٫۹۱ کلمه در هر خبر)
98
۶۹٬۹۱۷ نویسه (متوسط ۲۸۵٫۳۸ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۹۸٬۹۸۲ کلمه (متوسط ۴۰۴٫۰۱ کلمه در هر خبر)
50
۹۲۰٬۰۴۷ نویسه (متوسط ۳٬۷۵۵ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۴٬۷۸۰ (متوسط ۱۹٫۵۱ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۴
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۹ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۲۳ خبر
فرهنگی ۳۶ خبر
استانی ۱۲۱ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار شبستان