شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۶ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۱۶۶ نویسه (متوسط ۸۳ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۵۲ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۵۲۴ نویسه (متوسط ۲۶۲ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۴۶۶ کلمه (متوسط ۲۳۳ کلمه در هر خبر)
26
۴٬۶۶۵ نویسه (متوسط ۲٬۳۳۲ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۱٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار شبستان