شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۳ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۱۲۲ نویسه (متوسط ۱۲۲ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۳۳ کلمه (متوسط ۳۳ کلمه در هر خبر)
95
۲۹۷ نویسه (متوسط ۲۹۷ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۱۷۰ کلمه (متوسط ۱۷۰ کلمه در هر خبر)
17
۱٬۶۸۷ نویسه (متوسط ۱٬۶۸۷ نویسه در هر خبر)
36
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار شبستان