شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵۵ -
تیتر ۱٬۶۳۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۵ کلمه در هر خبر)
86
۱۵٬۷۴۵ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۵۸ نویسه در هر خبر)
52
summary ۴٬۴۱۱ کلمه (متوسط ۲۸٫۴۶ کلمه در هر خبر)
94
۴۰٬۶۱۲ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۰۱ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۶۱٬۲۷۹ کلمه (متوسط ۳۹۵٫۳۵ کلمه در هر خبر)
49
۵۶۵٬۵۱۴ نویسه (متوسط ۳٬۶۴۸ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۵۳۲ (متوسط ۳٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۱۵۵
100
اخبار تغییر یافته ۱۵
75
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اجتماعی ۸ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱۰۹ خبر
عکس ۵ خبر

آخرین اخبار شبستان