روزنامه اعتماد

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۳۳ کلمه (متوسط ۴٫۱۲ کلمه در هر خبر)
62
۳۲۵ نویسه (متوسط ۴۰٫۶۲ نویسه در هر خبر)
92
خلاصه ۴۰ کلمه (متوسط ۵ کلمه در هر خبر)
16
۳۲۸ نویسه (متوسط ۴۱ نویسه در هر خبر)
22
بدنه ۹٬۷۹۳ کلمه (متوسط ۱٬۲۲۴٫۱۲ کلمه در هر خبر)
36
۹۲٬۸۸۶ نویسه (متوسط ۱۱٬۶۱۱ نویسه در هر خبر)
4
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه اعتماد