روزنامه اعتماد

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۴۵ کلمه (متوسط ۴٫۵ کلمه در هر خبر)
70
۴۱۰ نویسه (متوسط ۴۱ نویسه در هر خبر)
92
خلاصه ۲۴۵ کلمه (متوسط ۲۴٫۵ کلمه در هر خبر)
81
۲٬۱۰۰ نویسه (متوسط ۲۱۰ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۹٬۹۸۲ کلمه (متوسط ۹۹۸٫۲ کلمه در هر خبر)
66
۹۳٬۳۲۱ نویسه (متوسط ۹٬۳۳۲ نویسه در هر خبر)
33
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه اعتماد