روزنامه اعتماد

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۷۲ کلمه (متوسط ۴٫۸ کلمه در هر خبر)
76
۶۴۱ نویسه (متوسط ۴۲٫۷۳ نویسه در هر خبر)
91
خلاصه ۳۳ کلمه (متوسط ۲٫۲ کلمه در هر خبر)
7
۳۴۴ نویسه (متوسط ۲۲٫۹۳ نویسه در هر خبر)
12
بدنه ۱۷٬۳۴۲ کلمه (متوسط ۱٬۱۵۶٫۱۳ کلمه در هر خبر)
45
۱۶۵٬۹۴۶ نویسه (متوسط ۱۱٬۰۶۳ نویسه در هر خبر)
11
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه اعتماد