روزنامه اعتماد

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۵۴ کلمه (متوسط ۴٫۵ کلمه در هر خبر)
70
۵۶۶ نویسه (متوسط ۴۷٫۱۷ نویسه در هر خبر)
88
خلاصه ۲۳ کلمه (متوسط ۱٫۹۲ کلمه در هر خبر)
6
۲۲۵ نویسه (متوسط ۱۸٫۷۵ نویسه در هر خبر)
10
بدنه ۱۵٬۰۴۹ کلمه (متوسط ۱٬۲۵۴٫۰۸ کلمه در هر خبر)
32
۱۴۳٬۰۳۱ نویسه (متوسط ۱۱٬۹۱۹ نویسه در هر خبر)
1
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر

آخرین اخبار روزنامه اعتماد