روزنامه اعتماد

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۷۹ کلمه (متوسط ۶٫۵۸ کلمه در هر خبر)
98
۷۴۵ نویسه (متوسط ۶۲٫۰۸ نویسه در هر خبر)
78
خلاصه ۱۰۶ کلمه (متوسط ۸٫۸۳ کلمه در هر خبر)
29
۹۴۰ نویسه (متوسط ۷۸٫۳۳ نویسه در هر خبر)
43
بدنه ۱۶٬۵۵۶ کلمه (متوسط ۱٬۳۷۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
16
۱۵۸٬۷۸۶ نویسه (متوسط ۱۳٬۲۳۲ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه اعتماد