روزنامه اعتماد

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۳۹ کلمه (متوسط ۵٫۵۷ کلمه در هر خبر)
91
۳۷۵ نویسه (متوسط ۵۳٫۵۷ نویسه در هر خبر)
84
خلاصه ۳۷ کلمه (متوسط ۵٫۲۹ کلمه در هر خبر)
17
۳۸۶ نویسه (متوسط ۵۵٫۱۴ نویسه در هر خبر)
30
بدنه ۱۶٬۷۲۲ کلمه (متوسط ۲٬۳۸۸٫۸۶ کلمه در هر خبر)
0
۱۵۶٬۹۹۶ نویسه (متوسط ۲۲٬۴۲۸ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار روزنامه اعتماد