روزنامه اعتماد

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۵۴ کلمه (متوسط ۴٫۹۱ کلمه در هر خبر)
78
۵۰۹ نویسه (متوسط ۴۶٫۲۷ نویسه در هر خبر)
89
خلاصه ۱۷ کلمه (متوسط ۱٫۵۵ کلمه در هر خبر)
5
۱۸۰ نویسه (متوسط ۱۶٫۳۶ نویسه در هر خبر)
9
بدنه ۱۷٬۵۶۹ کلمه (متوسط ۱٬۵۹۷٫۱۸ کلمه در هر خبر)
0
۱۷۰٬۰۹۹ نویسه (متوسط ۱۵٬۴۶۴ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
فرهنگی ۴ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار روزنامه اعتماد