روزنامه اعتماد

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۶۵ کلمه (متوسط ۵٫۹۱ کلمه در هر خبر)
98
۶۲۳ نویسه (متوسط ۵۶٫۶۴ نویسه در هر خبر)
82
خلاصه ۱۱۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۲ کلمه در هر خبر)
36
۱٬۱۱۸ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۶۴ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۱۲٬۲۱۴ کلمه (متوسط ۱٬۱۱۰٫۳۶ کلمه در هر خبر)
51
۱۱۶٬۹۶۵ نویسه (متوسط ۱۰٬۶۳۳ نویسه در هر خبر)
17
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار روزنامه اعتماد