وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱۹۸ نویسه (متوسط ۹۹ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۴۶ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۴۵۰ نویسه (متوسط ۲۲۵ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۲۷۸ کلمه (متوسط ۱۳۹ کلمه در هر خبر)
12
۲٬۶۶۸ نویسه (متوسط ۱٬۳۳۴ نویسه در هر خبر)
27
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
50
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی