وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۸۲ نویسه (متوسط ۸۲ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۴۳ کلمه (متوسط ۴۳ کلمه در هر خبر)
81
۳۸۰ نویسه (متوسط ۳۸۰ نویسه در هر خبر)
37
بدنه ۴۳۹ کلمه (متوسط ۴۳۹ کلمه در هر خبر)
55
۴٬۰۱۸ نویسه (متوسط ۴٬۰۱۸ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی