وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۱۱۹ نویسه (متوسط ۱۱۹ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۲۴ کلمه (متوسط ۲۴ کلمه در هر خبر)
80
۲۲۸ نویسه (متوسط ۲۲۸ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۹۴۷ کلمه (متوسط ۹۴۷ کلمه در هر خبر)
73
۱۰٬۴۱۵ نویسه (متوسط ۱۰٬۴۱۵ نویسه در هر خبر)
20
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی