افکارنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۶۹ کلمه (متوسط ۸٫۶۲ کلمه در هر خبر)
92
۶۵۳ نویسه (متوسط ۸۱٫۶۲ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۱۸۸ کلمه (متوسط ۲۳٫۵ کلمه در هر خبر)
78
۱٬۷۲۹ نویسه (متوسط ۲۱۶٫۱۲ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۲٬۶۶۸ کلمه (متوسط ۳۳۳٫۵ کلمه در هر خبر)
40
۲۵٬۶۴۰ نویسه (متوسط ۳٬۲۰۵ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۴۰ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار افکارنیوز