افکارنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۱۸۷ کلمه (متوسط ۷٫۴۸ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۸۱۷ نویسه (متوسط ۷۲٫۶۸ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۵۷۴ کلمه (متوسط ۲۲٫۹۶ کلمه در هر خبر)
76
۵٬۳۱۸ نویسه (متوسط ۲۱۲٫۷۲ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۸٬۶۸۲ کلمه (متوسط ۳۴۷٫۲۸ کلمه در هر خبر)
42
۷۹٬۹۸۴ نویسه (متوسط ۳٬۱۹۹ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۶۹ (متوسط ۲٫۷۶ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۲۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۷ خبر

آخرین اخبار افکارنیوز