افکارنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۶ -
تیتر ۵۲۶ کلمه (متوسط ۷٫۹۷ کلمه در هر خبر)
94
۵٬۱۲۶ نویسه (متوسط ۷۷٫۶۷ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۱٬۷۹۸ کلمه (متوسط ۲۷٫۲۴ کلمه در هر خبر)
90
۱۶٬۵۳۸ نویسه (متوسط ۲۵۰٫۵۸ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۲۱٬۷۴۱ کلمه (متوسط ۳۲۹٫۴۱ کلمه در هر خبر)
39
۲۰۳٬۱۵۹ نویسه (متوسط ۳٬۰۷۸ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۲۵۴ (متوسط ۳٫۸۵ کلیدواژه در هر خبر)
75
خبرهای عکس‌دار ۶۵
98
اخبار تغییر یافته ۴
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
ورزشی ۱۱ خبر

آخرین اخبار افکارنیوز